Epiphany Hymns

"This is My beloved Son, in whom I am well pleased. Hear Him!" (Matthew 17:5)

Seasons > Epiphany > Matins: Hymn of the Seven Tunes

Hymn of the Seven Tunes

1st Tune:


Pizouzwziniz  `c c ntaz `zvmiv v.
vyv ze  `zetec x.x rouzw-c x.
+x
iniz  `ex.v zrwzmiz ed x.
+zz
ni A bez.rd n  ex.v ;nyou+z  `e-zpiz.ed x.x kozcmo A A c.


Azzkiz `ezpic c.z kozcmov.c c
hi
z tev zean tezkmec x.x tmazirw-c x.
+x
miz  `ax.v.z]z `ktyz ed.x.
+zz
ci A c tyz carc  ;elyx.v.zl qaz pez.ed x x kjzin`i A A .


Azzkcwz]z  `c.c z nAzdav.c m
`
zebov ze l qez n ]c x.x `apaty-c x.
+x
  az kex.v r Ezuaz  `z ed.x
+zz
nre A mhez c.  qex.van ninazkhiz `ntez.ed x x  `zvmou A A .


Azzk]z nazn  `c.c mPiz `pnezumav.c
`zntev ze  ]zmec x.xtsyzri-c x.
+x
  eznhwx.v c ezn`zcmouz ed x.
+zz
 ` A eroz.c k nex.v.zm nezkaz ed x.x ggezloc A A .2nd Tune:


Qezn  `zpjizzn `z;rezf`icd.zz nazn `zeqouzz.
v
n@  `x njecd.x  `zzvnazz v u `zznswz x xs.
z
rpz  `wzzz Piz `x ,rix ctoux.zzc Pev nnouzz.
x
]x  pizzouzzwx ini `x ntac.c  `x vmyic .


Mazzrouzzsacd.zzi `znqeyztezz.
v
n  `x njexa nizlozgizcmozc `zzntezz x pix ouzz wz x ziniz.
oux ozzh a `zmpezn `x;rex fhox.zzbcv tezz.
x
n  `xnjezz  `zzpkax kix  `nnic.c pax ;oc c.


Hiznazz `ntenhwcd.zzc  `x erozz.
v
k  `x nnocd.`yxtozzc nezz v m Dazzuiz x xs.
x
d ezz.x x nwx.zzs ouv byzz.
xx
k@  oxx uox h ex njwc.c  `x mmoc c.


Jez azzuezzrsocd.zzrp  `x mvozz.
v
h  `x njex nazzbazzl `m`vnazz x x u  `zznswz x xs.
za
rpz  `eexx.xx rmex.zz lev tazz.
xx
n  qexx n nex kcax jic.c  tyx rouc .3rd Tune:


Cwztezzm `ezztexx.v.zz x x n `x cmyxx.
b.cd
 kax taz.cd x cd.zzpex knizz.c cd.
x x
s]  `x nnazz cd i nazz hmeb n `xP[ozzicx Pezznnoux ]cd.
x
  kax tacc nex kmec.xs tsex nhy A A t.


`zVnouzz]z pizfaxx.v.zz x x irwx ouxx.
b.cd
s  `x nrezz.cd x cd.zzfex rpezz.c cd.
x x
;nax nezz cd f pizz reb fex roizz.x kozznox micd.
x
n  `xnnecc fcwx tp `c.xs nkax lw A A c.


Pizrezzfezzrhexx.v.zz x mix ex tjoxx.
b.cd
r  `x nnyzz.cd x cd `ezz taux vwzz.c cd.
x x
t hax rozzf  `x vrezzfx [ix sswx ouzz. `x ntezz oux ozzn nix becd.
x
n  nox hecc m `x ntouc.xs oux ja A A i.


Qezn tezzkmezzt`xx v.zz x x ,ryx ctoxx.
b.cd
c ax kcozz.cd b]x nacd.zzn `x mpizz.c cd.
x x
ex jwzzrh azriz `zzhmox t nab n. `x mpazz.x i `zzehox oucd.
x
 ex nocc i   `x nac.xs ;nox bi A A .4th Tune:


Ezz;rezznezz.xx xx r `zzp.ezm`zpsav.zz cd.cd   `x efaz.cd cd.
z
i  `xnnex njic +c j  `zze `zzpswz x z xx i haz.x xs cd.
rozzk `zzmpez.cd cd.xs k `zzm;ocd.xx zz x ,wzzrix c jcd.x cd.
z
wntz nezzm moxkmezz.cd cd.z x k ex fhwx ouz.


Qezzn tazzi hazz.xx xx n`azztox ou`iv.zz cd.cd  coux twz.cd cd.
xs
n nexnmwc +c.zzit `ezzqouz x z xxn  nez.x xs cd.
zz
m nezznmwz.cd cd.xsit `ezzbocd.xx zz zl  qezn  `zzpoux nocd.x cd.
x
f `zzntex tezz.cd cd.z x k `x ckex pyz.


Ezz;rezznjwzz.xx zz  `xntezzkmex ;myiv.zz cd.cd  `xn`ez.cd cd.
xs
hoxouc +c.zz nizzbez x z xxn  `z.x xs cd n
te
zznhwzzc `ez.cd cd.xstezzkjocd.xx zz xm  nezzm Dax uicd.x cd.
cd
d piz `zprozz.cd cd.z x vyxtyx zc.


Jezz qezzn tezz.xx xx khizzryxnyv.zz cd.cd  Pix `,riz.cd cd.
xs
ctox c Pec +c.zzncwzztyz x z xxr  az.x xs cd.
nex nkoxt az.cd cd.xsntwzzoucd.xx zz xn  jezz ax necd.x cd.
cd
rhexlpizz.cd cd.z xxc `exrozk.5th Tune:


Hyx zzw x.x x.zzppezz ouzzpex.z x xs.x v ;nax nex.x xx.
ztg x
f@  iezz.x x x x.x oux pexthoxx lj `ezz x bycd.xx l
`e
x zzw x.x x. ` zp]zmazz]z  `nhax.z x xs.x xan `x cnyx oux.x xx.
ztg x
  ezz.x x x x.x x usox p hixx ouzz.x macd .


Ex zzw x.x x.xx uezzrcux.z x xs.x v mvwx nix.x xx.
ztg x
n@  qezz.x x x x.x n  oux ax gaxx pyzz  `xmmyicd.xx.
`x zzw x.x x.x nezzuazzggex.z x xs.x v lix kyx.x xx.
ztg x
kazz.x x x x.x tax niz`azpoxx ctozz.x locd c.


`x zzw x.x x.zM `zvryzz]z  `zmpix.z x xs.x v coxjex.x xx.
ztg x
n@  `ezz.x x x x.]z`azvexa  `zmPiz `xx,rizz x ctoucd.xx c.
ex zzw x.x x.x fnyzzouz  `zejex.z x xs.x v n ]x mox.x xx.
ztg z
rtz  sazz.x x x x. `ex `qryix  `ezniz `xx[azz.x lacd uj.


Ex zzw x.x x.x f;wzzhc  `zzmmyx.z x xs.x x nix nix bex.x xx.
ztg x
n@  nizz.x x x x.qex llox i nezm nizaxx lwzz oux `icd.xx.
nex zzw x.x x.x zzm nizzqex.z x xs.x v lsix rix.x xx.
ztg x
  nezz.x x x x m nix dix `ax koxx nizz.x cty A A c.6th Tune:


Nazi `etazfhoztpou(zzarzzarzz xx.)2 zz cd ex ucozzp.
`znjex  Piz `zpnezz.zz.xs umaz e;ouzazzb.
`zm `zvryz]z  `znouzkux ;ax racd.
ezu `zcmoux. `ez `zVnouz]z  `x ncyx x oux. nizzbecc n.Qezzn hazzn` (zzarzzarzz xx.)2 zz cd 'ax lmozzc. nezm haznhwzzc.
nezm haznhwzdyz `m `zpnezumazz.zz.xs tix kozzn.
`zmpiz`ezhox ouz nezm pix `ex jwcd rh.
qezn ouzhyx t `x nax x x t.,azzrwcc f.