Passion (Pascha) Week - Maundy Thursday Hymns

He was led as a lamb to the slaughter, And as a sheep before its shearers is silent, So He opened not His mouth (Isa 53:7)

Seasons > Passion (Pascha) Week - Maundy Thursday > 1st Hour: The Acts of the Apostles (1:15-20)

The Acts of the Apostles (1:15-20)

`Praxewn twn `azzazzazzacd.zedd.cd.zrf zz ws.
x zzazzazzacd.zedd.cd.zrf zz ws.
gicd x wz q ws.c zz (q w zw)2.zw.x zz (q w zw)2.
+zrff x zrff.(+x.)2 -xr x.c edd wsaed (+x.)2 -xr x.c edd wss.
-x x x.x x z c.x e q w xx.cd.x zzrff n.
`n`apoctozz.zw cd.x x
Lw-x x x.x x z c.x e q x xx.cd.x zzrff n


tozz. `azz.nacd -zzg.nwxx cmazz.xss +zzzA.
(zzx cddazzzA.+xx cdd.)2zzx cdd.-cdd.w -xss.cd.x zrff.
+edd (+x.)2 -xr x.c edd wsa+edd (+x.)2 -xr x.c edd wss.
-x x x.x x z c.x e q w xx.cd.x zzrff.


`zzpraxx.x x zzw.x cd.+zc xizx.zx w z cd c.
`xx praxx.-vv.x zzw.x cd.+zc xizx.zx w z zc `x n.tex  nex niox ]z. `n`apo A ctozz zz.ze lozzc.


`ezrezz poux `zzcmoux. exx ;ouzc ax x.x x.x cd.x b swx cdd.xx xx pix cd.zrff -xx.xx cd.ccdaz zx cd.zzx x cdd.
zzc nezmax n `ax myzz.
xs vf.zz-vf.zz (x x zz)2 zzw zzw zz.
zx cd cd xx zzw cd cd cd.(xs x.x zx.)4
cd xx xx.xx xx zz cc.xx c q x zx.cc.xx zzrff n.


Ouoh `n`hryi de+z qen nai `ehooucd .
aftwnf `nje Pezz.zx ccd.xx xx troxx xx xx.xx xx zz cc.xx c q x zx.cc.xx zzrff c.


qezzn `-x.z;myxx]zz. `nni `zzcnyzzouzz.xss +zzzA.
(zzx cddazzzA.+xx cdd.)2zzx cdd.-cdd.w -xss.cd.x zrff.
+edd (+x.)2 -xr x.c edd wsa+edd (+x.)2 -xr x.c edd wss.
-x x x.x x z c.x e q w xx.cd.x zzrff.


ne ouon oumys de+z eu;ou+zyt hi vazzi `ezvacd i.
eunaer se jout `nran ouoh pezz.zx ccd.xx xx jaxx xx xx.xx xx zz cc.xx c q x zx.cc.xx zzrff f.


Picaji dez `zntez  `zP[ocd ic.
ef`eaiazzii ouoh ef`ezz`azzsacd i.
ef`e`amazzhi ouoh ef`ezztazzjrocd.
qen ]`agiza. `nek`klyciza. `nte `Vnoux ]z  `azzw myx cdd n.

Acts Reading (Full)

`Praxewn twn `azzazzazzacd.zedd.cd.zrf zz ws.
x zzazzazzacd.zedd.cd.zrf zz ws.
gicd x wz q ws.c zz (q w zw)2.zw.x zz (q w zw)2.
+zrff x zrff.(+x.)2 -xr x.c edd wsaed (+x.)2 -xr x.c edd wss.
-x x x.x x z c.x e q w xx.xs.x zzrff n.
`n`apoctozz.zw cd.x x
Lw-x x x.x x z c.x e q x xx.xs.x zzrff n


tozz. `azz.nacd -zzg.nwxx cmazz.xss +zzzA.
(zzx cddazzzA.+xx cdd.)2zzx cdd.-cdd.cd.x zrff.
+edd (+x.)2 -xr x.c edd wsa+edd (+x.)2 -xr x.c edd wss.
-x x x.x x z c.x e q w xx.xs.x zzrff.
`zzpraxx.x x zzw.x cd.+zc xizx.zx w z cd c.
`xx praxx.-vv.x x zzw.x cd.+zc xizx.zx w z zc `x n.tex nex niox ]z. `n`apo A ctozz zz.ze lozzc.


`ex re(zzx xx.zqe xs.x x xx.
x v zz x x.x x zz.
v zzz.z x x x xx.zAzA.
v zzc zqe.z x x -x.cd xxs.+z cd.
-vv.x x cd.)2
zzx xx.zqe xs.x x xx.
x.+x x cd.
c.w c.w x cd.x cd.
v zzz.(w zzz.)3
vv.-xx cd.x x cd.

+zz.x pouzzz.z xx.-vv.
`cmoux x cd.
c.w zzz.+xss xss.
zzx xx.x x +ccd +z cd.
vv.-xx cd.x x cd.
c.w c.w x cd.x cd.
v zz.x zzz.(xss.)2
x x z x +z -cd.
zqe.z x x -x cd.
x x.-zc x zzc.x x xx.
x zzc.vvf.
cd.cd.x xS S.+xx cd.zz x cd.
c.w zz.+xx cd.zz vvff..

zz cc exx ;ouzc ax x.x x.x cd.
x
b swx cdd.xx xx pix cd.zrff -xx.
xx cd.ccdaz zx cd.zzx x cdd.zzw zx nezmax n `ax myzz.
xs vf.zz-vf.zz (x x zz)2 zzw zzw zz.
zx cd cd xx zzw cd cd cd.(xs x.x zx.)4
-x x x.x x z c.x e q w xx.cd.x zzrff
n.
Ouoh `n`hryi de+z qen nai `ehooucd .
aftwnf `nje Pezz.zqw cd.
x x
tro-x x x.x x z c.x e q w xx.cd.x zzrff c.
qezzn `-x.z;myxx]zz. `nni `zzcnyzzouzz.xss +zzzA.
(zzx cddazzzA.+xx cdd.)2zzx cdd.-cdd.w -xss.cd.x zrff.
+edd (+x.)2 -xr x.c edd wsa+edd (+x.)2 -xr x.c edd wss.
-x x x.x x z c.x e q w xx.cd.x zzrff.
ne ouo+z n oumys de+z eu;ou+ yt hi vazzi `ezvacd i.
enaunaer se jout `nran ouoh pezz.zqw cd.
x x
ja-x x x.x x z c.x e q w xx.cd.x zzrff f.

Nizz rw-x.xx mizz. nen `zzcnyzzouzz.xss +zzzA.
(zzx cddazzzA.+xx cdd.)2zzx cdd.-cdd.w -xss.cd.x zrff.
+edd (+x.)2 -xr x.c edd wsa+edd (+x.)2 -xr x.c edd wss.
-x x x.x x z c.x e q w xx.cd.x zzrff.

hw] pe+z `ntecjwk `ebo+ l `nje ]`gravycd .
;y`etazfezrsorp `njo+ c `nje Pi`pne+ uma e;ouacd b.
`ebozlqezn rwzf `znDauizd ez;be Iouzz.zqw cd.
x x
dac-x x x.x x z c.x e q w xx.cd.x zzrff c.


+ vyzz.cd.zzw x.`exx tazzf.
ezzrx [azz w zumwz w z xx.c z xx.c x x w zqwa it `zzz.
+cd cd -vvf z cd.c w zz.xsaznnyz`etazu`amow zz.
xx nizz. `zznIyzzcouzz.
xs vf.zz-vf.zz (x x zz)2 zzw zzw zz.

zx cd cd xx zzw cd cd cd.(xs x.x zx.)4
-x x x.x x z c.x e q w xx.cd.x zzrff
c.

Je nafy+zp `n`qryi+ `nqyten pecd.
ouoh `a piwzp `i `e+ rof `mpi`klyrocd c.
`zntez tazi diz`azkoznizz.zqw cd.
x x ax x x.x x z c.x e q w xx.cd.x zzrff .

Fai men oun afsw+zp `nouio+ hi `ebol qen `vbe,ecd.
`nte ]`azdiki+ a. ouoh afhe+ i hijen pefho+ ouoh afkw+ s qen tefmy]cd.
ouoh nyetcazqoun. `zmmozf tyzz.zqw cd.
x x
roux x x.x x z c.x e q w xx.cd.x zzrff .

auvwn `ebo+z l. Ouoh afouwnh `ebo+ l `nouon nibecd n.
ezzt.sozzp. qecd n. Iezrouzcazlyzz.xs +zzzA.
(zzx cddazzzA.+xx cdd.)2zzx cdd.-cdd.cd.x zrff.
+edd (+x.)2 -xr x.c edd wsa+edd (+x.)2 -xr x.c edd wss.
-x x x.x x z c.x e q w xx.xs.x zzrff m.

hwzzcteze. `zncemouz +c ]zz.
`ez `zvrax n `zmpiizox hi. `etex `x mmazz.
xs vf.zz-vf.zz (x x zz)2 zzw zzw zz.

zx cd cd xx zzw cd cd cd.(xs x.x zx.)4
-x x x.x x z c.x e q w xx.cd.x zzrff
u.


qen touacpi+z je `A,eldamacd g.
`ete piiox hi. `nte pi`-x cnozzf pex cd .


`C`cqyout ga zzazzazzacd.zedd.cd.zrf zz ws.
x zzazzazzacd.zedd.cd.zrf zz ws r.
hicd z `zpjwz q ws.c zz (q w zw)2.zw.x zz (q w zw)2.
+zrff x zrff.(+x.)2 -xr x.c edd wsaed (+x.)2 -xr x.c edd wss.
-x x x.x x z c.x e q w xx.cd.x zzrff m.


`znte ni+z `z'azz.zqw cd.
x x
lmox x x.x x z c.x e q w xx.cd.x zzrff c.

(jezz. tezzf.ezqw rbix. mazrezcswzzf.)2
jezz. tezzf.ezqw rbix. mazrezcswzz.
xs vf.zz-vf.zz (x x zz)2 zzw zzw zz.

zx cd cd xx zzw cd cd cd.(xs x.x zx.)4
-x x x.x x z c.x e q w xx.cd.x zzrff
f.

ouoh `mpen`;refsw+ pi `nje vyetsop `nqycd tc.
tefmet`epickozzpoc. marezkeouzazi`zz.zw cd.x x
[i-x x x.x x z c.x e q x xx.xs.x zzrff tc.


Picaji dez `zntez `zP[ocd ic.
ef`eaiazzii ouoh ef`ezz`azzsacd i.
ef`e`amazzhi ouoh ef`ezztazzjrocd.
qen ]`agizza. `nek`klycizza. `nte `Vnoux ]z `azzw myx cdd n.