Kiahk Hymns

Listen, O daughter, Consider and incline your ear;
Forget your own people also, and your father's house;
So the King will greatly desire your beauty; Because He is your Lord, worship Him.

Seasons > Kiahk > Liturgy: Second Aspasmos Watos

Second Aspasmos Watos

Pixaxc xx. xx xx xxxc.xx ggexx lo xxx zzxc.xx xxxx c. `exx ;ouxx a xx xxxc.
+xcxx b Gaxx brixx yxxxx xx xxc.xx xcl@ axxfhixx.xc xxxx xxxc.sexxnnouxxfixxx xxc.
xx xxxx `xxn]xxpax.xxxxc.xxx.+xcxcr;exxnoxxxx.xxxc xxxc.
xc c mexx nexc.xx xxxx xxxc.xxncaxx pixxx zzxc.xx xxxx.xx xxa xx xxxc.
+xcxx xx cpaxx cmoxxxx xx xxxc.xx xcc@ axx ftaxx.xc xxxx xxxc.xxjroxxa`mmo xxx xxc.
xx xxxx xxc qexx n pex. xxxxc. xxxc. +xcxcfcaxx ji xxxx xxxc xxxc.

xcxx Axc.xx xxxx xxxc. axxlyxxlouxxx zzxc. xx xxxx.xx iaxxAxx xxxc.
+xcxx axxlyxxlou xxxx xx xxxc.xx xx iaxx A xc.+xc.xxxx xxxc.axx lyxxlouxxx x iaxx
Pi`x,rixctoxxxxc pixxmixx cix. xxxxc. xxa`excboxclqexxn `xxViw xxxx xxxc xxxc.
xc xxt qaxc xx xxxx xxxc.xxjwxxouxxx zzxc.xx xxxa `xnnixx`exxwxx xxxc.
+xcxx xxn tyxxrouxxxx. xx xxxc. xxxc xx cwxx xc.xx xx xxxc..x] `xcmmoxcn ouxcoxch naxxi nawcn.

`Axx xx gioxxxc c. `axx xx gioxx +xcxcc.  `axxxx.xcxc gioxcxc c.
Kuxcz rixx oxcxc c caxxxx. baxcxc wxcxc;.
`ply+xcxx ryxcxc c.  `oxx ouxx raxcxc noxcxcc.
kex `yx gyxx tyxc `axgixcaxcc couxc doxxxx.xcxxx.xxc xx.xxc xx xyxcxcc.
The xcxx.xx xx xxxc.xx  hoxx lyxxx zzxc.xx xxxx.xx Axx nge xx xxxc.
+xcxx xx l Gaxx brixx exxxx xx xxxc.xx xcl axx nno xx.xc xxxx xxxc unced. thexx Gooxxd New xxx xxc.
xx xxxx s toxx  thexx  Vix.xxxxc.xxx.+xcxc xx rgi xxxx.xxxc xxxc.
xc n, Axx ftexc.xx xxxx xxxc xx xxr the xxx zzxc.xx xxxx.xx greexx ti xx xxxc.
+xcxx xx xx ng, hexxxx xx xxxc.xx xc xx xx.xc xxxx xxxc. strexx ngthexx ned he xxx xxc.
xx xxxx xx r wixx th hi x. xxxxc. xxxc. +xcxc s saxx yi xxxx xxxc xxxc.

xcxx ng. A xc.xx xxxx.xxxc.xx llexx luxxx zzxc. xx xxxx.xx iaxx axx xxxc.
+xcxx xx llexx lu xxxx xx xxxc.xx xx iaxx a xc.+xc.xxxx xxxc.xx llexx lu xxx x iaxx.
Chri
xx xxxxst  Whoxx ixx s bo x.xxxxc.xxxc.+xcxc xxrn fro xxxx.xxxc xxxc.
xc xx m thexc xx xxxx xxxc.xxFaxx thexxx zzxc.xx xxxx.xxr bexx fo xx xxxc.
+xcxx re axx ll axx gexcxxx. xx xxxc. xxxc xx s, saxx xc.xx xx xxxcve. . uxs axnd haxve me+xrcyxxoxx n uwcs.

`Axx xx gioxxxc c. `axx xx gioxx +xcxcc.  `axxxx.xcxc gioxcxc c.
Kuxcz rixx oxcxc c caxxxx. baxcxc wxcxc;.
`ply+xcxx ryxcxc c.  `oxx ouxx raxcxc noxcxcc.
kex `yx gyxx tyxc `axgixcaxcc couxc doxxxx.xcxxx.xxc xx.xxc xx xyxcxcc.