Papal Hymns Hymns

Seasons > Papal Hymns > Liturgy: Tawadros To Makario

Tawadros To Makario

The blessed Tawadros, the holy fully honored, our father and master,
Tawadroc to makariw tatou `agiw tatou te ke cebacmi`w tatou@  patroc `ymwn au;entou ke decpotou
Pope and Patriarch of the great city of Alexandria, Libya, Pentapolis, Ethiopia, Africa and all the land of Egypt.
Papa ke patriar,ou tyc megalyc polewc Alexan`driac@  Lubiyc pentapolewc E;iopiac nem Afrikia ke pacyc gyc Eguptou
Father of all Fathers, Shepherd of all Shepherds, our Archbishop, the thirteenth Apostle and the judge of the world,
Patroc paterwn pimenoc pimenwn@  ar,i`erewc ar,i`erewn `ymwn@  `tritou ke dekatou twn `apoctolwn ke `kritou tyc oikoumenyc@
May his years be countless, may God preserve our master and Archbishop (for many years O master) (3)
Polla ta `ety@  ton decpotyn ke ar,i`ere`a `ymwn Kurie vulatte aftwn (icpolla `ety decpota) (=g)

If a metropolitan or a bishop is present, then the following is said:
And our father the Metropolitan (bishop) Abba (...).
Nem peniwt `mmytropolityc (`n`epickopoc) abba (...).

123movies