Great Lent - Saturdays & Sundays Liturgy Hymns

 

Seasons > Great Lent - Saturdays & Sundays > Liturgy

 

Meghalo

Mexxss.xssgazz.xx xx.zcd.+zvf.zx -v cd.x +cd x xs.
x x.x xSxS.zcd.zcd -vf.+zcd.xxlouzz -vf.
zqe x.xx c xs z.ccd.zx +zx zx zx ccd.z +zzx.
z xxs.-vf.zx ccd.ccdax cd.x cd.+zzcdd.zzw -bb.


azx xx.xx A r,ixxs.zzcdd e xs.zx x.zzaxs e xs.
x +zzz zw xs.(zw zx.xxs.)2 zw zx.xxsazw.zw c.vv.
z x zx q zx q zx x.z x zx q zx q ed.
xs `erezz.x zzw xs.e xs.-vv.zze xs.x zzw xsuc.
izz.z xs c toux x.cd.x -v.v q x.xxs c `e A A.zz cd.z cd.-b `wzw xs.
xsnazz.x zzw xs.e cd.-vv.zze xs.x zzw xsc@


azc ,rav ntoxx.ccd.xxsazz xrff.z-v.
x.cc cd.x vv.zzwazzwacd.cd cd.(xs x.x zx.)4
x x x.x x z c.x ed q w xs.
ed q xs.ed q zzn `az vf.(zz cd.cd ws xs.)2
xx gixxocd.cd c q x xs.cdacdax c `ozzacd.
zzw q xx.cc -bb.xx xx.xx xx.zze wss cd cdd.x zzw wss.


zc :ev oxx.ccd.xxsazz xrff.z-v.
x.cc cd.x vv.zzwazzwacd.cd cd.(xs x.x zx.)4
x x x.x x z c.x ed q w xs.cdd.x zzw xssc.


(`Agioc ic,uroc@ `Agioc a;anatoc@ `ele`ycon `ymac.)

A Penchois

Az Pezn[oc c ic Iyzcouzc Pic x.z,rizctoc c
e
zrnyx x c ctezuix n `ez `zhryic  `ezjwzzn

`
zzn `zzhmecae  `zn`ezhozouc c  nem `zhmez `c x.zn`ezjwc rhz
sa
x x x `zntezfcox zttezn qex zn neznnozbiz.


A
zznozzn hwc c n mareznezrnyc x.zctezuic n
qe
zn oux x c touzboc  nezm oux zmez;myizz

ou
zzoh `znteznec c r `zprozcec x.zu,ezc;ec
e
znwx x c s `ezboc l eznjwx z `zmmozzc.


A
zziezzrnoc c.zbiz ac x.ziezrnox biz
Pa
z [ox x c ic Iyzcouc c ,wz nyix z `ezbozzl

je
zz `zmmozn bwc c.zk `znac x.ztezrnox biz
ou
zdex x x `zmmozn [ox ic `zn`zat,wx z `ezbozzl.


Je
zz Pezzniwc c.zt eztqec x.zn nivyoux iz
ma
zrex x c ftouzboc  `znjex z pezkrazzn

ma
zzrezzc`ic c. `znjez tec x.zkmeztoux roz
je
z vwx x xk pez piz`wouc  saz nix z`eznezzh.


Ouzz `zc;ozinouc c.zfiz pec x. Mazrizac
ouz `x x x zc;ozinoux fiz  eztqex n tezcnezjizz

ouzz `zc;ozinouc c.fiz azcmic x.ciz `zmmoc f
sa
zf,ax x x zneznnox zbiz nax zn ezbozzl.


Ma
zzrex nhwc c c. nezm nizac x.zggezloc c
e
znwx x x zs `ezboc l eznjwx z  `zmmozzc

je
zz azxizac c.x c ac x.zxizac
z
c ax x x zxizazc Mazrizaz ]pax zr;eznozzc.

Gospel Response

Jex Pezzniwxx.zzt ex tqex x x n nixvyx.
ouxix . Max rex x f. toux x bocd.x `xnjex.xx pex kracd.


xx n  mazz x rex x c`icd. `zznjex tex x x k.mextoux.
x
rox. jex vwx xk. pex  pizz`wcd.oux sax nix xx `ex necd h.

Aspasmos Adam

Jez `x ,oux wxx v.x zs  `zm` x vmoux  axx.
b.x x
n  `x mpiz.cd x cd.x rex fezz c cd.
x x
rnox bizz za  `zm `x vryx ]b.  `x ntezz.cd ftax c; xaof  `zntez
owx nq   `x njex.x x tex fc.xs 'ux ,y A A .

Max tax c;oxx v.x xn  `x Vnoux ]xx.
b.x x
  `exqouz.cd x cd.x n `ex pezz c cd.
x x
koux jazz x zzi@  ax rib. oux izz.cd nex macd.
x
n@  kax tax.x tex kmex t`ac.xs gax ;o A A c.

Hiz nax  `z ntez nhwxx v.x x x c `ex roxx.
b.x zz x
k nezz.cd x cd.x m nix,ezz.c cd.
x x
roux bizz.x xx m neb m nix cez.cd rax vicd m
aeznwx s `ex bozz.x x l ex njwc.xs `x mmo A A c.


Jez+ `z,ouzazz +nh.b.x cd.x x zz v.x xb `x,ouxaxx.
b.cd
b `z,ouzazz.cd x cdb `zP[oxicz pizpazz.c cd.
x x
ntoxkrazz xtwzzr@ `zztvev nezzm `xpkazzhix mexh `exbocd l.
qe
xn pexk`wxxoux nexm pec.xsktaxio A A .


Tezn]zho+x `exrozzk `wz ` zUioxx v.x x xc :exoxx.
b.cd
c@ ex;rezzk`axrezzh `ex`pcdwnq `zmpexnpaxtrzz.c cd.
x x
iaxr,xxyc@ pazzpazz axbbax Tazzwaxdrozzc pizazr,izz`exrec ucza
maxtaxjroxf hixjexn pexf`c.xs;roxno A A c.


Nez m pex fkex `svyxx v.x z r `z nlix toux rgoxx.
b.cd
c pex niwzz.x t ezz;oux acd.x b `x ndizz.c cd.
x x
kex oxx c@ azz bbazz Dav uizzd pix `ezz.x pix ckox pocd c.
ma
x tax jrox f hix jex n pex f`c.xs ;rox no A A c.
Fozr Youx  dex sixx v.x x x (e)x re noxx.
b.x x
t thex deaz.cd x ca th ozf thex  six nnezz c cd.
x x
r bux t thazz x zz x t heb.x zz.cd  rex tucd rns.
thax t hix s souxx x x.c xs l max y li A A ve.


Rex tux rn uxx v.x x x s, Ox  Goxx.
b.xa
d ux ntox Youz.cd x cd r. sax lvax tiozz c cd
x x
n ax nd deazz x zzl wix th ub.x s azz.cd ccox rdicd.
x
ng tox  Youxx x x.c xs r goox dne A A ss.


Thazt wex max y praxx.v.x x x x ise Youxx.
b.cd x
wiz.cd x cd.x th thex chezz.c cd.
x x
rux bizz.x xx.b m. ax nd thez.x sezzrax phicd m.
pro
x clax imixx.x x ng acd.x nd sax yi A A ng:

+ Hozlyzz.+nh.b.x cd.x x zz v.x x x hox lyxx.
b.cd
hox lyz.cd x ca Oz Lox rd, thex Pazz.c cd.
x x
ntox crazz x toxx r, heav vezzn ax nd eaz.cd rth ax re fucd ll
o
x f Youx r gloxx ryx ax nd Youcd.xs r hox no A A r.

+ Wez ax sk Youz Oz Sozz n ox f Goxx.v.x x x d, tox keexx.
b.cd
p thex liz.cd x cafe ozf ox ux r pazz.c cd.
x x
trix azz x rch, Poxxpe Ax bbax Tazzwax droz.xs thezz hix gh priecd st.
Co
x nfix rm hixx xm ux pocd.x n hix s thro A A ne.

Aznd hizs pax rtnex r ixx.v.x zn thez lix tux rgyxx.
b.x
ox ux r hoz.cd x lycd.x rix ghtezz.c cd.
x x
ous fax thexx r Azzbbazz Dax x vizz.x d thez.cd bix shocd p.
Co
x nfix rm hixx x m ux pocd.x n hix s thro A A ne.

First Aspasmos Watos

}cwouzz x.x x cd n. jex  `x n;oc ed.x v.x k oux `ax cd.
+zc x
gax ;ov x cd.x zzc@  `x nrex.zz v cd.x fsex nhyc xs.
x v
t ox uox h `z.vf.cd.xx nnax yv.cd cd.
zz
t@  `ax rix.x v cd. pax mex u`ic ed.x v.x x  qex cd.
+zc x
n pex knav x cd.x zz x i  saxx v cd.x  `ex nec xs.
x v
h  `x ntex  piz vf.cd.xx `ex nev.cd cd.

xx
h. Azz.x v cd. axlyx louc ed.x v.x iaxAx cd.
+zc
axlyx louv x cd.x xiax  Azz.dd.v cd.ax lyx louc z iax
.
Piz`,rizctoxc azfezrnyzzctex uiz.vf.cd n.  `ze`zhryix  `ex jwv.cd cd n.
`zzn `x hmezz.x v ca `zn`ex hox ouc ed.x x za nezm `x hmex  `x cd.
+zc x
n`ex jwv x cd.cd zrhz  nazz.x v cd i.. nan kata peknis] `nnai.


`Ax x giocd c.  `ax x giox +xx c.  `av.xx gioxx c.
Kuzqw rix oxx c cav. baxx wxx ;.
`ply+zc ryxx c.  `ox  oux raxx noxxc.
kez `yz gyx tyzc `azgixx ac cozzu dov.zv.xs x.xs x xyxx c.
Iz knozz x.x x cd w. thax x t Youc ed.x v.x x  ax cd.
+zc x x
re Goov x cd.x zzd cox mpax.zz v cd.x ssiox nac xs.
x v x
te ax nd mez vf.cd.xx rcix fuv.cd cd.
zz
l Rex mex.x v cd.x mbex r mec ed.x v.x  ix n Youx cd.
+zc x
r mex rcyv x cd.x zz x xx v cd.fox rex vec xs.
x v x
r ax nd ez vf.cd.xx x vecd cd.

zz x
r Azz.x v cd.x llex luc ed.x v.x iax Ax cd.
+zc x
llex luv x cd.x xiax Azz.dd.v cd.zzllex luc ziax.
Chrix st fax x stex d fox r uz vf.cd s. fox x rtyx  dav.cd cd.
zz
ys ax nd fozz.x v cd.x rtyx  nic ed.x v.x ghts: Hax ve mex cd.
+zc
rcyx ox n uv x cd.x x s ax ccox zz x x cd r..dizng toz Youzr greax t mex rcycd.


Hox x lycd. Hox x lyx +xx. Hov.xx lyxx.
Lozc xx rd ov.xx f hoxx sts.
hea
+zc vexx n. av.xx nd eaxx rth.
azzre fuzzll ox f Youxx r hozz lyv. Glozv.xs c.xs x ryxx .

Second Aspasmos Watos

Pezz x.x x cd.x ncwx tyc ed.x v.x r `x n`ax cd.
+zc x
gax ;ov x cd.x zzc ax f`ex.zz v cd r. nyx ctex uic xs.
x v
n `ex `xhryiz.vf.cd.xx `ex jwv.cd cd n.
`zzn `x hmex.x v ca `zn`ex hox `ouc ed.x canezm  `x hmex  `x cd.
+zc x
n`ex jwv x cd.x zz zarhz saxx v ca `zntex fcox ttec xs.
x xa
n `ezbozlhax  pix diz vf.cd.zzazzbox lov.cd cd.

xx
c. Azz.x v cd. axlyx louc ed.x v.x iaxAx cd.
+zc
axlyx louv x cd.x xiax  Azz.dd.v cd.ax lyx louc z iax
.
Piz`,rizctoxc azfezrnyzzctex uiz.vf.cd n.  `ze`zhryix  `ex jwv.cd cd n.
`zzn `x hmezz.x v ca `zn`ex hox ouc ed.x x za nezm `x hmex  `x cd.
+zc x
n`ex jwv x cd.cd zrhz  nazz.x v cd i.. nan kata peknis] `nnai.


`Ax x giocd c.  `ax x giox +xx c.  `av.xx gioxx c.
Kuzqw rix oxx c cav. baxx wxx ;.
`ply+zc ryxx c.  `ox  oux raxx noxxc.
kez `yz gyx tyzc `azgixx ac cozzu dov.zv.xs x.xs x xyxx c.
Ozz x.x x cd.x ux r gooc ed.x v.x x d Sax cd.
+zc x x
viov x cd.x zzr fax stex.zv cd.x d fox r uc xs.
x v x
s fox rtyz vf cd.xx x dav.cd cd.
zz x
ys azz.x v cd nd. fox rtyx nic ed.x v.x ghts ux ntix cd.
+zc x x
l Hev x cd.x zz x  sax xx v cd.zz x ved uc xs.
x v
s frox m thex  dez vf cd.xx x vicd cd.

zz x
l Azz.x v cd.x xiax Azz.dd.v cd.zzllex luc ziax.
Chrix st fax x stex d fox r uz vf.cd s. fox x rtyx  dav.cd cd.
zz
ys ax nd fozz.x v cd.x rtyx  nic ed.x v.x ghts: Hax ve mex cd.
+zc
rcyx ox n uv x cd.x x s ax ccox zz x x cd r..dizng toz Youzr greax t mex rcycd.


Hox x lycd. Hox x lyx +xx. Hov.xx lyxx.
Lozc xx rd ov.xx f hoxx sts.
hea
+zc vexx n. av.xx nd eaxx rth.
azzre fuzzll ox f Youxx r hozz lyv. Glozv.xs c.xs x ryxx .

Hymn for Communion (A Great Mystery)

Ouxnizzs]xx. `zzmmuxctyx x x rixox.
x xn.exfcax x.  `x x pswcdi. `exnixnoux.zzc  `zznrwxmicd.

xx. pexx  `x pjixnmocd.sizz  `x mPex x x n.cwxtyx.
x x r.eztazf`ix x. axfswzzpicd.`xnsyxrixx. `zznrwxmicd.


Pixmazzirwxx.mizz `x n`ax x x gax;ox.
x xc.vyx`ex x. tax x fsacd.xns`xmpix.zzIzzcraxycd.

zzl  `zn`zhmex x  `x x nrocdm.pizz hix  `x x x psaxfex.
x x.  ax f`ix x. axfswzzpicd. `x nsyxrixx. `xnrwxmicd.


`Extazzfjwxx.zzk `x mpix x ;exbixox.
x x. mexnex x n.cax x macd.p `x nroxmpix.zz `zzncyxoucd.

xx. axxfx  [ix wcdmc. azzfexrnyx x x ctexuix.
x x n.`zn`zhmex z  `zn`exhozzoucd. nem  `x hmex. `x x n `xjwcdrh.


Naxf,yzz nexx.zzm nix ;yx x x rixox.
x x n.`zetazfex x r.nyxctexuicd.xn hix`x xx psaxfecd.

xx. hixxnax `xntecdn.`izzriz  `zmpex x x fryx]x.
x x.x  qex x n `xpcyzzoucd. `x ntex n `yx.zzcizz,ixacd.


Axmwzzinixx. `zzntexnwx x x s ouxbyx.
x x f.oxuox x h. `x x ntecd.xnrixmix.xx nax hracd.

zz f.  ezznwxxs `ex x bocd.zzl ex njwx x x  `xmmox.
x x.x c  `x x m`xvryzz]cd. `ex taxf`x.xxtcaxbocdn.


Jex Pezzniwxx.zzt ex tqex x x n nixvyx.
ouxix . max rex x f.toux x bocd.x `xnjex.xx pex krax xs.

xx n.  gexx nex`az nizbecd.zzn kex gex x x nex`ax.
x x.x sax x `ex x necdh. `x ntex pix.xx`exnecdh.


Pixcwzzmaxx.zz nex m pix z `zcnoxf `xntax.
x x k.pez ` zp,wx x. `ex x bocdl.`xntex nex.xx nnoxbicd.

xx. nexxm ]xdix`acd.;yzzkyx`mx x x bexrix.
x x. `extax x x x ktyicdc. `xnnexkmax.xx;yxtycdc.


Aznoxn aznz[ixx.`ezzboxl hix x x toxtoux.
x x. `xmpax x i.tux x pocdc. `ex taxktyix.xxfz nwz`oucd.

xx. exx ;rex x nacdif. kazztax cyx x ouxnixbex.
x x.x n sax x  pexkjixn`icd.x `xmmax.xxh `xcnacdu.


}znoux aznz[ixx. `ezzboxlqex x n pexkcwxmax.
x x. nexm pex x k.`x x cnocdf.`xnaxlyx.xx;ixnocd.

xx n.`axx pex x nhycdt. ezzrbexrix x x exrox.
x x n.nezm ouz,wx x `ex x bocdl.`xntex nex.xx nnoxbicd.


`x{ozzjizz  `zzn.nizzdexmwx x x n.haxrox.
x x n. ex ;rex x n.jwxk `exbocdl.qexn ouxhix.xxryxnycd.

xx. jexx `xmmozn `zntacd.zzn `exbyx x x l `exrox.
x x k. qex n nex x nhox x jhecdj.nexm nexn`x.xx;lix'icdc.


Jez `ax nozzn gaxx.zzr pex pex x x k.laxox.
x x c.nexm nix x `excwxoucd.`xntexpex.xxkoxh`icd.

xx. cixxnix `xnnecd.zzn`axnox x x mix`ax.
x x. hwxc `ax x gax x ;ocdc.oxuoxh `x.xxmmaxirwxmicd.


Ozuoxh `azriztexx.zzn`xnex x `xm.`xpsax.
x x. `xmpex x k`x x hmocdt.`wxpixrex.xxfnoxhecd.

zzm qezzn naxx i`exhoxoucda eznoizz `x n`ax x x ;noxbix.
x x. nexm oux x nyxctix`acd.xexctoux.xxbyxoucdt.


Mazrexn mezznrexx.zz nex n`ex x x. ryxoux.
x x. `x ntex x n `ix x ricd.`xmpix;ex.xxbix`ocd.

xx. jexx`exboxlhicd.texn ]x`ax x x gaxpix.
x x. saxn jwx x k `ex x bocdl.`xnnex.xxntoxlycd.


Pixnozzmoxxc. nezzm niz `zprox x x vyxtyx.
x x c. pex  ]x x `axgaxpicd. `x n`ax;mex.xxtsoxbicd.

xx. jexx`exboxl hicd.texn ]x`ax x x gaxpix.
x x.x tex x nx x [icd.`xmpix,wx.xx`exbocdl.


<az `xproz  `znnizzezzklyzzcix`ax zaezfouxyxn nax.
x x n.joxktex x n qexn pixnacd.xh]x ex.xxtcouxtwcd.

xx n.hixxnax`xntecd.xnx  [ix x `xmpixwx.
x x.x s `ex x tex x nhocd.xt `exbox.xxl qexn rwcdk.


Jex`azzmwxxinizz hax rox x i `xncwxtex.
x x n.nyz`ezt`x x cmaxrwxoucd.xt `xntex.xxpaxiwcd.

zzt `azzrixx`xklyxrocd.noxmixn `x x x mpix`wx.
x x nq.ex;myx x n `ex x bocd.x x l sax.xx `exnecdh.