Apostles Fast Liturgy Hymns

Their voices went forth over the face of all the earth,
and their words have reached the ends of the world.

 

Seasons > Apostles Fast > Liturgy

 

Ontos

Ozqw x ntozAzA c. `axx wss.
x zqw lyv ;wx.zzc gacd.
zrff.x +zzr `-x.x kcazqqe xs l;ix n pa+cd
ci-zztyx n gyzz.-v +zzn
kezqw x.-v.zqw cd.
x (x xx.ze x.x x x.)2 +cdd.
`x cd v;oc nizkocd xx n.
tozzn :ex ozzn tox n `azz pozzax.zqw cd.
xx xx xx.(c z x.)2x cdd
ctozqw x locd.cd xx
x x zc.x x.zz.zqrff
n.


Cicc.ze x x.x x.cd.x x -zqe xs.
xx.ze x x.x x.
x zqw
mwv n Pex.zztrocd.
+zz
c  `x n `x.xx.ze hrwx x.x x mazz.
kex zz Azqw x n `x drix azqe xs.x c i+cd c.
ke-zz x ;izz.-v +zzn
Ia
zqw x.-v.zqw cd.
x (x xx.ze x.x x x.)2 +cdd.
zqw +x -x
kwzboxs c.
touz Zezbezdezozzc. `zntezf `ex frezzax.zqw cd.
xx xx xx.(c z x.)2x cdd q x kiacd.cd xx.
x x zc.x x.zz.zqrff.Occ.ze x x.x x.cd.x x -zqe xs.
xx.ze x x.x x.
x zqw v
cax.zzutocd.
+zz
c Iwx ax.xx.ze x x.x x nnouzz.
x
`zzntezqw x x  Ax ci`azqe xs.x `cd m.
po-zz.x lizz.-v +zzc
ozqw x.-v.zqw cd.
x (x xx.ze x.x x x.)2 +cdd p
te
zntaz `zn `zfrazgiz`axs.
tozn Vilippoc ke Bar;olomezozc eznezzax.zqw cd.
xx xx xx.(c z x.)2x cdd q x l;wcd.cd xx.
x x zc.x x.zz.zqrff
n.


Cicc.ze x x.x x.cd.x x -zqe xs.
xx.ze x x.x x.

x zqw v x.zzmwcd.
+zz
n oux kax.xx.ze nax x.nix x tyzz.
x zzc kezqw x x. :ox mazqe xs.x c `o+cd.
`-zzklyx rozz.-v +zzc
ra
zqw x.-v.zqw cd.
x (x xx.ze x.x x x.)2 +cdd.
zqw +x -x
sezn `zmMazt;ezoxs c
`
zmpezrtox c. kez kezctozc kez kazctizkyzc `zmMazt;izax c. gazzr tyzzcmezzax.zqw cd.
xx xx xx.(c z x.)2 x cdd q x nycd.cd xx.
x x zc.x x.zz.zqrff.Iacc.ze x x.x x.cd.x x -zqe xs.
xx.ze x x.x x.
x zw v kwx.zzbocd.
+zzc toux  Ax.xx.ze lvex x.x x ozz.
x zzc kezqw x :ax ddex ozqe xs.x c `o+cd.
`-zzklyx rozz.-v +zzc
ra
zqw x.-v.zqw cd.
x (x xx.ze x x.x x x.)2 +cdd.
zqw +x -x sezn `zmMazt;izaxs c.
cozcwzn `ztrwzpix.kez `azpazc `zktouz `zdrizzax.zqw cd.
xx xx xx.(c z x.)2x cdd
azqw x coucd.cd xx.
x x zc.x x.zz.zqrff ,.


Acc.ze x x.x x.cd.x x -zqe xs.
xx.ze x x.x x.
x zqw
pouv `qrwx.zzoucd.
+zz
sex nax.xx.ze f `ex x.x x bozz.
x l hizzjezqw x x n `x phozqe z  `x m `x pka+cd.
hi-zz x tyzz.-v +zzrf
o
zqw x.-v.zqw cd.
x (x xx.ze x.x x x.)2 +cdd.
zqw +x -x
uozh nouzcazjiz azuvozzh. saz azuryzjc `zn]zoizkouzzax.zqw cd.
xx xx xx.(c z x.)2 x cdd mezqw x nycd.cd xx.
x x zc.x x.zz.zrff.Acc.ze x x.x x.cd.x x -zqe xs.
xx.ze x x.x x.
x zqw
riz `zprex cbex.zzuicd n.
 `e+zz  `x hryix.xx.ze  `ex x.x x jwzzn.
`wx tezzn[ozqw ic `x nnyx b tyx rezqe zn ]zz ;ex `o+cd.
to-zz x kozz.-v zzc.
Mazqw x.-v.zqw cd.
x (x xx.ze x.x x x.)2 +cdd.
zw +x -x
rizaz `;mazu `znIyzcouzc Pi`z,rizctozzc. `zntezf,az neznnozbiz nazzax.zqw cd.
xx xx xx.(c z x.)2 x cdd
n `ezw x bocd.cd xx.
x x zc.x x.zz.zrff
l.


Twcc.ze x x.x x.cd.x x -zqe xs.
xx.ze x x.x x.

x zqw bh `x x m `x.zzP[ocd ic.
`e+zz  `x hryix.xx.ze  `ex x.x x jwzzn.
`wx nazz[ozqw x ic `x niox ]zqe z `zzn`ax pocd.
cto-zz x lozz.-v +zzc
nezqw x.-v.zqw cd.
x (x xx.ze x.x x x.)2 +cdd.
zqw +x -x
m `zpcezpi `zntez nizmaz;yztyzzc. `zntezf,az neznnozbiz nazzax.zqw cd.
xx xx xx.(c z x.)2 x cdd
n `ezw x bocd.cd xx.
x x zc.x x.zz.zrff
l.


Twcc.ze x x.x x.cd.x x -zqe xs.
xx.ze x x.x x.

x zqw bh `x x m `x.zzP[ocd ic.
`e+zz  `x hryix.xx.ze  `ex x.x x jwzz.
x n pezzniwzqw x t ex ;oux azqe zb `zzmpaxtri+cd
a-zz x r,izz.-v +zzc
a
zqw x.-v.zqw cd.
x (x xx.ze x.x x x.)2 +cdd.
zqw +x -x
bbaz Seznouz]zz. pizazr,izezrezzuc.
`zntezf,az neznnozbiz na-x n `ezqw bocd l.

Kyrios

Kux c.c rixocd.x x b c. Iyxcoux c xs rd x.c xs.x x -v.xc Pi`x,rixctouzzc@
a
xfcwc.ctp `xnnecd.x x b faxpox.-v.+v ctoxlozzc@

`etec xs Pextroc x -ez +ed.xc nexm Axn`z vf.ed z.xdrexazz.xc@  Iwc caxnnycd.x x b c. nexm Iax.-v.x xkwxbozzc.


Loixpoc.zn Vixlixppocd.x x b.xc nex c xs rd x.c xs.x x -v.xm Maxt;exozzc@
Baxr;oc.zloxmexocd.x x b.xc nex.-v.+v m :wxmazzc@

Iac xskwxboc x -ez +ed.xc `xntex Az vf.ed z.xlvexozz.xc@  nec cm Cixmwcd.x x v n pix.kaxnax.-v.x xnexozzc.


:axddec.c xocd.x x b.xc nex c xs rd x.c xs.x x -v.xm Maxt;ixazzc@
Pa
xuloc.zc nexm Maxrkocd.x x b.xc nex.-v.+v m Louxkazzc@

nec zm `xpcexpic x -ez +ed. `xntex nixmaz vf.ed z.x;yxtyzzc@  nzy`zetac c umoxsicd.x x x  `xncaz.x Pex.-v.x xncwxtyzzr.


Maxt;ic.c xacd.x x vac vyz. `xetax c xs rd x.c xs.x x -v.x xfswxpizz@
`xn`c.ztsexbix`wcd.x x b.x  `x -v.+v nIouxdazzc@

nec zm `xpjwzk `ezboc x -ez +ed.x xl nexm `z vf.ed z.xpcexpizz.x nyc `eztaxumoxsicd.x x x x  `zncax dex.-v.x xcpoxtazz.


Ax pouc.c`qrwxoucd.x x b. sexnax.c xs.rd x.c xs.x x -v.x xf `exbozzl@
hixjec.c n `xphocd.x x v  `zzm`xpkax -v.+v hix tyzzrf@

oc c.xuoc x -ez +ed.xh nouxcaxjiz vf.ed z.x axuvozzh@  sax c.c  axurycd.x x x xjc z`n]zoizkoux.-v.x xmexnyzz.

Aspasmos Adam

Nex niox ]xx v.  `can`azpox ctox loxx.
b.x x
c  ax uhiz.x zz x wcd is. qex n nix ezz c cd.
x x x
;nozz x c qezzn pizzex uax ggex lix ozz.cd x cd n.
`x ntex  Iyx x x coux c   Pi`c.xs ,rix cto A A c.


Az poux `qrwx ouxx.v.x x x  sex naxx.
b.x x
f `ex bozl. hix jezzn  `x pkacd.x hix  tyzz c cd.
x x
rf ox uozz x zzh noux cax x jizz ax uvozz.cd x xah
sa
z azuryx jc `xn]x oix x x.kouc.xs mex ny A A .


Hiz nax  `z ntez nhwxx v.x x x c `ex roxx.
b.x zz x
k nezz.cd x cd.x m nix,ezz.c cd.
x x
roux bizz.x xx m neb m nix cez.cd rax vicd m
aeznwx s `ex bozz.x x l ex njwc.xs `x mmo A A c.


Jez+ `z,ouzazz +nh.b.x cd.x x zz v.x xb `x,ouxaxx.
b.cd
b `z,ouzazz.cd x cdb `zP[oxicz pizpazz.c cd.
x x
ntoxkrazz xtwzzr@ `zztvev nezzm `xpkazzhix mexh `exbocd l.
qe
xn pexk`wxxoux nexm pec.xsktaxio A A .


Tezn]zho+x `exrozzk `wz ` zUioxx v.x x xc :exoxx.
b.cd
c@ ex;rezzk`axrezzh `ex`pcdwnq `zmpexnpaxtrzz.c cd.
x x
iaxr,xxyc@ pazzpazz axbbax Tazzwaxdrozzc pizazr,izz`exrec ucza
maxtaxjroxf hixjexn pexf`c.xs;roxno A A c.


Nez m pex fkex `svyxx v.x z r `z nlix toux rgoxx.
b.cd
c pex niwzz.x t ezz;oux acd.x b `x ndizz.c cd.
x x
kex oxx c@ azz bbazz Dav uizzd pix `ezz.x pix ckox pocd c.
ma
x tax jrox f hix jex n pex f`c.xs ;rox no A A c.

Aspasmos Watos

Nezniozz x.x x ca]z ex ;oux ac ed.x v.b  `x n`ax pox cd.
+zc x
ctox lov x cd.x zzc  `x n;ox.zz v cd.x f ex tec xs.
x c za
r`x [ax umwz.vf.cd it. qaxx jwx ouv.cd cd.
zz
saz  `zntouzz.x v cd.x tax c;oc ed.x ca `zn]x oix koux cd.
+zc x
mex nv x cd.x zz  `ex qoux zz v can `ez `x pcoux ec xs.
x v x
n  `x n]z vf.cd.x x mex ;myiv.cd cd.

xx
Azz.x v cd. axlyx louc ed.x v.x iaxAx cd.
+zc axlyx louv x cd.x xiax  Azz.dd.v cd.ax lyx louc z iax.


From Tobi 11 to Paoni 11 (January 19/20 to June 18):
`x cmouc  `eznix `ax yz vf cd r.  `x ntex  `x tvev.cd cd.


From Paoni 12 to Paapi 9 (June 19 to October 19/20):
`x cmouc  `znixmwx oux vf cd.  `x m `x viax rov.cd cd.


zzMaxrezz.x v cd.x  pex knac ed.x v.x i nex m tex cd.
+zc x
khi
x ryv x cd.cd nyx  oxx v cd..zzi `zzncozzbt `zzmpex klax o A A c.


`Ax x giocd c.  `ax x giox +xx c.  `av.xx gioxx c.
Kuzqw rix oxx c cav. baxx wxx ;.
`ply+zc ryxx c.  `ox  oux raxx noxxc.
kez `yz gyx tyzc `azgixx ac cozzu dov.zv.xs x.xs x xyxx c.

Hymn for Communion (Asomen)

Ax cwx mex n twx  Kux ri+zzwc.
ezndox xwx c gac r dezdox xax c;exx.

Greek Refrain:
ax `nex l;wx n ix c oux ra+zznouv c.
ax xix toc n pazrax klyx toxx n.
toz  `zPnex umazz tyzc `azlyx ;ix axx c.
Axx myc n.  Azllyx loux ixx a.


Max rex nhwx x c `ex  `+zzP[oc ic
jez qex n ouz`wzouz  gazr azf `z [ix `wx ouxx.

Coptic Refrain:
ax fsex nazf `ez `zpswzi `ex  ni+z vyzoux ix
azfouzwzrpz nazn `zmpizpazrax klyx toxxn.
Piz `zpnex umazz  `zntez ]x mex ;myixx.
Axx myc n.  Azllyx loux ixx a.


Toux c dux `oz  `zktizcazc ix c `e+zznav.
tox n oux rax nox n kex  tyx n gyxx n.
Greek Refrain...


Pex ntax fex r pi`zcnazu  `x nou+zzac i
`zetex  vax i pez `ztvez nezm `x pkax hixx.
Coptic Refrain...


Dex utex  pax ntex c `ix la+zz`ic
`zprozckuznyzcwzmex n Iyx couz  `z <rix ctwxx.
Greek Refrain...


Azmwx inix  nix lax ox c tyx rouc
`znteznouzwzst `znIyx coux c Pi`x ,rix ctoxxc.
Coptic Refrain...


Ouztox c ex ctix n `oz:ezox c `ozCwztyx r `y+zzmwc n
kez Kux rix oc c pazcyx c cax rkoxxc
Greek Refrain...


Vazi pex  `xVnoux ]x  Pex ncw+zztyc r
ozuox h  `x P[ox ic `zncazrx xz nizbexxn
Coptic Refrain...


`x Trix ax c ex n mox na+zzdic
kez mox nax c ex b `xtrix  `ax dixx
`ox Pax tyx r kex  `o`xUiox c
kez toz `ax gix ox x n `x Pnex umaxx
toz  `zPnex umazz tyzc `azlyx ;ix axx c.
Axx myc n.  Azllyx loux ixx a.


Ouz `x trix ax c ex cjyx k `e+zzboc l
`ezcox i `x nsox mt ezcozi `x noux axx i
`eztex vax i pez `zViwzt nezm `x Psy+zzriv.
nex m Pi`xpnex umax  ex ;oux axxb.
Piz `zpnex umazz  `zntez ]x mex ;myixx.
Axx myc n.  Azllyx loux ixx a.
Lex t ux s praix x x se the+zz Loc rd.
fo
zr wix th glox ryxa Hez izs glox rix fiexx d.


English Refrain:

Hex  ax scex ndezd izntoz  thez Hea+zzvec ns.
a
znd sex nt tox  uc s thez Pax rax clexx te.
aThez Spizrizt ox f Trucd th Thex Cozmfozrtexx r.
A
xx mec n. Azllex lux iaxx .Hex max de thex  twox ix nto+zz oc ne.
athazt ix s thex Heax vex n ax nd thex Eaxx rth.
English Refrain...Ox cox me ax x ll youx  peo+zz plev s.
le
x t ux s wox rshix p Jex sux s Chrixx st.
English Refrain...Thix s ix s Gox d ox ux r sa+zzviov r.
a
x nd thex Lox x rd ox f ax ll flexx sh.
English Refrain...Threex  ix n ox ne ax nd ox ne ix n threec
a
thez Fazthezr aznd thez Sozn aznd thez Hozlyx Spix ric t.
aThez Spizrizt ox f Trucd th Thex Cozmfozrtexx r.
A
xx mec n. Azllex lux iaxx .