Ascension Liturgy Hymns

He shook heaven and went up with clouds under His feet
He rode on the Cherubim and flew, He flew on the wings of the wind.

 

Seasons > Ascension > Liturgy

 

Procession: Ekhristos Anesti

<rictozvf.x c `av c w neze x -ez +ed.
x +zzctyx  ezqw cd.x cd k.nex krwxx.
x +x x cd.x n  ;axx.
(a)x x na+xx.zqw x twx cd.x  ;azqw cd.x na-zz cd.+zqw toz vf.
(o)x n pav c xs.w x tyx cazqw cd.
x c kev c ztizz.w x c ex n tizqw cd c `+zzmny-zqw cd.x cd.max cixx.
x +x x cd.x  zwxx.
(w)x x y+xx.zqw x n ,ax cd.x zqw cd.zrizca-zz cd.x vd.zmenoz vf .


(o)x Dov c zxazz cd.
(a)x pav c ztrizz cd.
(i)x kev c  `zUiwzz cd.
(w)x kev c w  aze x -ez +ed.
(a)x +zzgiwz  `zPnezqw cd.x cd u.mazqw tiz vf.


(i)x kev c znuz cd.
(u)x n kev c  `az`izz cd.
(i)x kev c izc touzzzc `ez`wx nax c twzqw cd n `ez`wznwzqw cd.x cd n
`azqw myz cdd n.
Chrizvf.x st iv c zs rizqe x -ed +ed.
x +zz
sex n frozqw cd.x cd m thex  deaxx.
x +x x cd
d. Byx  deaxx.
x x
th He+xx.zqw x  trax cd.x zqw x mplezzd ox ve-zz cd.+zqw r deax cd.
x
th  av c nd toz thozqe x -ed +ed.
x
se who+x  wex re izqw x cd.x cd n. thex  graxx.
x +x x cd
ves.  Hex  graxx
x x
nte+xx.zqw x x cd.x zqw cd d. ex te-zz cd.x vd r.nazzl lix cd


x fe  Dov c zxazz cd.
(a)x pav c ztrizz cd.
(i)x kev c  `zUiwzz cd.
(w)x kev c w  aze x -ez +ed.
(a)x +zzgiwz  `zPnezqw cd.x cd u.mazqw tiz vf.


(i)x kev c znuz cd.
(u)x n kev c  `az`izz cd.
(i)x kev c izc touzzzc `ez`wx nax c twzqw cd n `ez`wznwzqw cd.x cd n
`azqw myz cdd n.

Khristos Analipsees

<rictozvf.x c `av c q nalyze x -ed +ed.
x +zz
';yix c tozqw cd.x cd n. ouz raznoxx.
x +x x cd
n. ex xaxx.
x x
pe+xx.zqw x ctix cd.x zqw x lezz. pax ra-zz cd k. ly+zqw toz vf.
x
n tov c  `zPnezqe x -ed +ed.
x +zz
umx a tozqw cd.x cd.  `ax giocd.
x +x x cd.x
 zwxx.
x x
y+xx.zqw x n ,ax cd.x zqw cd.rix ca-zz cd.x vd.zzmenoz vf.
x
c `ev c zpizqe x -ed +ed.
twx n `x 'ux ,wzqw cd.x cd n `zqw ymwz vf .


x
Dov c zxazz cd.
(a)x pav c ztrizz cd.
(i)x kev c  `zUiwzz cd.
(w)x kev c w  aze x -ez +ed.
(a)x +zzgiwz  `zPnezqw cd.x cd u.mazqw tiz vf.


(i)x kev c znuz cd.
(u)x n kev c  `az`izz cd.
(i)x kev c izc touzzzc `ez`wx nax c twzqw cd n `ez`wznwzqw cd.x cd n
`azqw myz cdd n.

Afrek Etve

Azfrex k `x tvex  azf`iz `ezzpex cyc t
o
zuozh ouz`gnovoc afswx pix. qaz nef[ac.x lazw x e ws uj.
azfozzlf `ex jex n nizz.,ex roux bicd m.
a
x fhax lazzi. azfhazlac i
`e
zjezn nizteznh `zntex  nix ;yzz.v v cd.zqw zqw zqe.zoucd.zz cd.


Mazqw x cc cd.x rouzqw x oux x novv.
-v x cd w xs.x xx.ccd -c cd.x zqw x cdax zc
f.
`xx njexx.cd.v x x zc.x cd.
xx -c.
nizc vyzzoux izz x zz.


o
xx uozc.cc cd h. max rezqw x x f;ex lyvv.
-v x cd w xs.x xx.ccd -c cd.x zqw x cdax zc
l.
`xx njexx.cd.v x x zc.x cd.
(ced.)2 -v xx.z x c.
`x pkaxx hied.


mazroux rax six  `zntez nix vux lyzz tyx rouzz.
cd cd xx.cd ced ed  A A.
(zz c x.cc.)2 cd.
cd cd xx.cd ced ed  A A.
xxs  A zz.zqw xx xx xx.ced.zqw cd ced.zqw xx.xss.zrff zz.
xxs  A zz.zqw xx xx xx.ced.zqw cd ced.zqw xx.xs.-vv.c edd.z cc.
cc.x xx xx xx.ced.zqw zz cedd.


`zntezz. nizpizctozc `nor;ozdox xoz ed z ed zzc.
Jezz Pizz`,ryzzctox c pizmoznozzgezznycd.
zz
c `zznnoucd.zz]zz
Je+zz -vv. Pizz`,ryzzctox c pizmoznozzgezznycd.
zz
c `zznnoucd.zz]zz
a+zz -vv.zz xx xx ed.-cc fsezznacd f.
azz xx xx ed.-cc fsezznacd f.afsenazzw x cc cd.x zqw x f `ex.`x pswvv.
-v x cd w xs.x xx.ccd -c cd.x zqw x cdax zc
i.
`exx nixx.cd.v x x zc.x cd.
+xx -c.zc
vyx.ouzw vff i.

Festal Intro to Agios

Axx c w cd.
xx c w cd.


zz cd wsaw x cd w cd.
zz cd wsaw x cd w cd.


x x.x x.xs ws.zz cd.
x x.x x.xs ws.zz cd.


w xx c w xx c w cd.
zz x
gixx ozzc...
Hoxx c w cd.
xx c w cd.

zz cd wsaw x cd w cd.
zz cd wsaw x cd w cd.

x x.x x.xs ws.zz cd.
x x.x x.xs ws.zz cd.

w xx c w xx c w cd.
zz x xx
lyzz.x Gox d...

Festal Intro to Agios (Melismatic)

Axx c w cd.
xx c w cd.

zz cd wsaw x cd w cd.
zz cd wsaw x cd w cd.

x x.x x.xs ws.zz cd.
x x.x x.xs ws.zz cd.

w xx c w xx c w cd.
zz x
gixx ocd.
z ed.e c xx.cc.+vv z xs.
(z ed cd w xs.)2
c
O
zz;ex.zw ocd.ze xs c
(+ Azz x.zz x.-zqe xs.)2
(z ed cd w xs.)2
zz
gix.zqw ocd c.
i
zzc,ux.zqw rocd c.
Hoxx c w cd.
xx c w cd.

zz cd wsaw x cd w cd.
zz cd wsaw x cd w cd.

x x.x x.xs ws.zz cd.
x x.x x.xs ws.zz cd.

w xx c w xx c w cd.
zz x xx
lycd.
z ed.e c xx.cc.+vv z xs.
(z ed cd w xs.)2
zc.zqw
Gocd.ze cd d.
(+ Hozz x.zz x.-zqe xs.)2
(z ed cd w xs.)2
zz x.zqw
lycd.
Mizz x.zqw ghtycd...

Aspasmos Adam

`Az Pix ,rix ctoxx v. x x c pexnnoux]xx.
b.x
twzznf `ex bozz.cd.x cd.x l qex n nyzz.c cd.
x
`ex ;mwxouzz cd t@ oux ohvaazzf sexnazzf `ez `zpswzi `eznivyou`icd
af
xhexmcix cax ox u`iznazm ` c xs mPexfiw A A t.


Hiz nax  `z ntez nhwxx v.x x x c `ex roxx.
b.x zz x
k nezz.cd x cd.x m nix,ezz.c cd.
x x
roux bizz.x xx m neb m nix cez.cd rax vicd m
aeznwx s `ex bozz.x x l ex njwc.xs `x mmo A A c.


Jez+ `z,ouzazz +nh.b.x cd.x x zz v.x xb `x,ouxaxx.
b.cd
b `z,ouzazz.cd x cdb `zP[oxicz pizpazz.c cd.
x x
ntoxkrazz xtwzzr@ `zztvev nezzm `xpkazzhix mexh `exbocd l.
qe
xn pexk`wxxoux nexm pec.xsktaxio A A .


Tezn]zho+x `exrozzk `wz ` zUioxx v.x x xc :exoxx.
b.cd
c@ ex;rezzk`axrezzh `ex`pcdwnq `zmpexnpaxtrzz.c cd.
x x
iaxr,xxyc@ pazzpazz axbbax Tazzwaxdrozzc pizazr,izz`exrec ucza
maxtaxjroxf hixjexn pexf`c.xs;roxno A A c.


Nez m pex fkex `svyxx v.x z r `z nlix toux rgoxx.
b.cd
c pex niwzz.x t ezz;oux acd.x b `x ndizz.c cd.
x x
kex oxx c@ azz bbazz Dav uizzd pix `ezz.x pix ckox pocd c.
ma
x tax jrox f hix jex n pex f`c.xs ;rox no A A c.

Aspasmos Watos

Azz x.x x cd.x fsex nac ed.x xaf `ez `zpswix `ex nix cd.
+zc
vyx oxui v x cd.x zz @ azuz [(e)x zz v cd.nexjwxouc xs.
x v
nax f ` x njez vf.cd  hax n` ax ggex lov.cd cd .
xx
c nezz.x v cd.xm haxnjoc ed.x v.xm nexm ha x cd.
+zz
n `exxouxcixav x cd.x zzkaxtax zz v cd. ` xpcaxjic xs.
x v x
`xmpiz vf.cd. ` axpoxctoxlov.cd cd.

xx
c.Azz.x v cd. axlyx louc ed.x v.x iaxAx cd.
+zc
axlyx louv x cd.x xiax  Azz.dd.v cd.ax lyx louc z iax
Pi
z,rizctoxc axftwzznf  `exboz vf.cd l qezzn nyz`ez;mwx ouv.cd cd.
zz
t@ ox uohzz.x v cd. axfsexnac ed.x xaf `ez `zpswx i `exnix cd .
+zc
vyxoxu`iv x cd.x zz.x cwx zz.v cd..z] `zzmmozzn ouzzozzh nax i na A A n.


`Ax x giocd c.  `ax x giox +xx c.  `av.xx gioxx c.
Kuzqw rix oxx c cav. baxx wxx ;.
`ply+zc ryxx c.  `ox  oux raxx noxxc.
kez `yz gyx tyzc `azgixx ac cozzu dov.zv.xs x.xs x xyxx c.

Afrek Etve

Azfrex k `x tvex  azf`iz `ezzpex cyc t
o
zuozh ouz`gnovoc afswx pix. qaz nef[ac.x lazw x e ws uj.
azfozzlf `ex jex n nizz.,ex roux bicd m.
a
x fhax lazzi. azfhazlac i
`e
zjezn nizteznh `zntex  nix ;yzz.v v cd.zqw zqw zqe.zoucd.zz cd.


Mazqw x cc cd.x rouzqw x oux x novv.
-v x cd w xs.x xx.ccd -c cd.x zqw x cdax zc
f.
`xx njexx.cd.v x x zc.x cd.
xx -c.
nizc vyzzoux izz x zz.


o
xx uozc.cc cd h. max rezqw x x f;ex lyvv.
-v x cd w xs.x xx.ccd -c cd.x zqw x cdax zc
l.
`xx njexx.cd.v x x zc.x cd.
(ced.)2 -v xx.z x c.
`x pkaxx hied.


mazroux rax six  `zntez nix vux lyzz tyx rouzz.
cd cd xx.cd ced ed  A A.
(zz c x.cc.)2 cd.
cd cd xx.cd ced ed  A A.
xxs  A zz.zqw xx xx xx.ced.zqw cd ced.zqw xx.xss.zrff zz.
xxs  A zz.zqw xx xx xx.ced.zqw cd ced.zqw xx.xs.-vv.c edd.z cc.
cc.x xx xx xx.ced.zqw zz cedd.


`zntezz. nizpizctozc `nor;ozdox xoz ed z ed zzc.
Jezz Pizz`,ryzzctox c pizmoznozzgezznycd.
zz
c `zznnoucd.zz]zz
Je+zz -vv. Pizz`,ryzzctox c pizmoznozzgezznycd.
zz
c `zznnoucd.zz]zz
a+zz -vv.zz xx xx ed.-cc fsezznacd f.
azz xx xx ed.-cc fsezznacd f.afsenazzw x cc cd.x zqw x f `ex.`x pswvv.
-v x cd w xs.x xx.ccd -c cd.x zqw x cdax zc
i.
`exx nixx.cd.v x x zc.x cd.
+xx -c.zc
vyx.ouzw vff i.

123movies