Coptic Weddings Bride's Procession Hymns

Those whom the Holy Spirit has tuned together like a harp always praising God
With Psalms and hymns and spiritual songs, day and night with an unceasing heart.

 

Seasons > Coptic Weddings > Bride's Procession

 

Shere Maria

<ezrezMazrix az]zouzz.rwz ]zbwzz.`nz`azlozliz.`znzatex rqex llwzz.
;yz`eztez `zmpezouzwx i.ezrouzwzrd i `ex rozc azujex m piz `zcmazh `zntez`zpwx nq  `x nqyc tc.


`zPsyzriz `zm `zVnoux]z  qeznouz.ed mez;myic w  azfz[izzca+zzrzxzqezzn]zpazr;ex.cd nozzc.
azcmix cix `x mmozf.azfcwx ]x  `x mmozn. azf,azz.zneznnoc biznaz w x n `e+x bozl.


Azrejex m oux `x hmozt.`wztax isex lec t.haznmyzz.zsazvcac jiz`ez ed peztax ioz.
jez`ax pix lox gox c  `x ntez `zviwczt  `izz af[icax rzx`ezbozed l  `znqyx ]x.


Nix m `zn`zchizmizezthizjex n pix kax hix. azcezrmax u `zm`zVnoux ]z`ezbyz w x l `ex roz.
jez `zn;ozouz `zchix miz. `znrex m`x nkax hiz. azrezz.zezrmac u `zmpized rezucwcxs.x cc nt.


Aoumyx s `zn`zchix miz. z[izztax ioe. Azzusazz x x sniz  `ez]zed meztoux roz.
azllax  `zmpouz `x svox h `ex pex tax ioe.;yzz.zez;nex cwzcqezn niz ed hizox mix.


`x N;oxgazr pezpizpuzrgox c eztz[ox cie. `eztazujezz.xx m piz`anamyized   `znqyc tf.
`eztexvax i pec  Ezmmazznoux ye l. `eztazf`izz.zazfswc pizqez ed n teznex jiz.


Mazrex ntax iox  `zn`tpax r;ex nix az.  `zn]zz.zsezlec t  `znazed tkazkix ax.
]x kax ;ax rozc.`zmpax nax gix az.z]zz.z;ez`oc tozkozed c Mazric xs.x acc.


Azrex[ix cic  `zehox tex   `x tvex tezz.ztaziyoux t `zehoztezed  `zpkax hiz.
nezmcwx ntznizbec n `eztezz`x nqye tf. jez azrezz.zezrmac v  `zmpiz ed rezfcwcxs.x cc nt.


`x N;oxgax x r `ax lyx ;wc c. pizmazz.`znsezlexx t  `zed nkaz;ax rozc.
a`ntePix ,rix ctouc c piznux mvix ox c.
kax taxx  nix. `zzcmyc.  `zm`x prox vyx.xtix.zzkovv n.


Ari`prex cbex uix n `ez `zhryix  `ex jwx n@  `wz tezn[ozic`znnyzbtyzrex n ]z;ez`ozed tozkoc c.
Mazrix az  `z;mazu`znIzycouzc Pix ,rix ctoux c  `zntezf,azz.zneznnoc biznaz w x n `ec xs.x boc l.
Haizl toz Max ryx  thezz. queex n thezz. ux nbax.x x rrex n vizzne.
thazt noz fazz.x x.x zqe zrmezr tox ilezd.  Izn hex r ix s foux nd thez Cluzstex r ox f Lic fe.


Thez Sozz zn ozf Gox x z ed d izs trux lyx  izncazrnazzte. fro+zz x m thezz.x x.x  Vizz.x rgizzn.
She
z box x re Hix x m; Hex  sax ved ucd s.. azz znd fozrgax x ve ux s ozuzr sicd zns.


Youzz  foux nd grax z ed ce, O+x  Brixs de. Maznyzz x spox zke ozf youz w x r hox nozr,
fo
zr thex  Lox goc s ozf thex  Fax thec r. cazme azz znd wazs ix zncazrnax x te ox f youx .


Whazzt
wox mac w n ox x n eac rth. Bezcazz zme Mozthex zr ozf Gox x d bux t youz?
Fo
zr whizlez youz azre ac. Wozmax n ozf thez eac rth. a you becazz zme thez mox thezr ozf thez ed  Crezac xs.x tocc r.


Ma
x nyx  wox mezn rezceix ved ho+x nxs or. aznd gazz x x x z ed ined thez kix ngdozm,
bu
zt thezzy dizd nozt reac.zch youzzr hox noc r. Oz youzz z thez fax x z w ir azmozng wox mex n.


Youz azre
thez hizgh
to
x wezr. izn whizzch
thex  treax suzz re.. wazz x x x z ed z s fouc znd,
whix x ch ic s. Izmma+zznux eedd l. whoz cazz x x x zme aznd dwezlt izn youx r wox mb.


Le
x t ux s hox noz.zr thezz vix rgizniztyz.. ozz zf thez brix zde, whoz  iz w s wizthouzt max lix ce,
pu
zz x x z ed re, ax ll hox lyz.. thezz z Thezoc tozkoz.w x s Mac xs.x rycc .


Youz a
x re ex xax ltez.zd mozzre thax n heax vezn; youz  azz x re hox x nox red mozre thazn eax zrtha
aznd
a
x ll crex ax tioz.xs n thex reicd n. fozr youzz z bezcax me thez mozthezr ozf thez Crezac xs.x tocc r.


Tru
x x x z.zlyzz youx  ac re. thez puzz x x x x re brizdazl chax mbex r
whix ch bex loc ngs. toz Chrizzst the+z  brizdegrooxs m..
ax ccox x rdix ng. tozz thec. vozice ox f thex  prox x x.zzphecc ts.


Ix ntex rcec de. ozn oux r bex hac lf. Oz Lazdyz ozf uzs a
x ll, thez Thezoz w tozkozs, Max ryz
thez mox thex r oc.zf Jex sux s Chric st. thazt Hezz ma
zy fozrgix x ve uz w s ozuzr sic xs.x cc ns.

Shere ne Maria

<ezrf zrf cd.x q xs.
+xwe x.rezqw x. ne+x x x z xs.x vv.
zz c.c. Mazqw x ricd.
+v xx za`axx ]x cd.
-x xx.x z c z x.
z `z[rozqw x mpix -cd.
c z x x x x.x cd.
-zzx ze cd.x ex ;nex cwx.x zed.cd.
z -vf.x zrf -cd.+cd c ;yx `ex cd.
-v zz ze x.x z xs cdd.
ta-zz x cmicd.cd.x cd.
-x +x -x cix.zz nacd cd n.
`x m `zzVnoux ]x. pix lox gozzc.


`zrf zrf cd.x q xs.
+xwe x.N;zqw x. o te+x x x z xs.x vv.
zz c.c. ]zqe `zhrycd.
+v xx zarixx x cd.
-x xx.x z c z x.
x `zqw x ntex x pi-zz.
c z x x x x.x cd.
-zzx ze cd.x `x c;ox inox.x zed.cd.
z-vf.x zrf -cd.+x fizz ;yx ex cd.
-v zz ze x.x z xs cdd.
ta-zz x cvicd.cd.x cd.
-x +x -x rix. `ezzbocd cd l.
qex n  `x ;noux nix  `x nIex ccezz.

Semouti

Cex moux ]cd.c  `ezrozc x cc.x cct z x cd.zrf.z c cd.
-zc cd.zw x.ze z -c. diz-c.kezqe zwz.
zqe cd.cc.x x xx.ze x x x.zzc `wv v w x.
-bg.v ;yzz.`ex ;oux ax.xx x cd.+xx x cd.cdd.x +cdd b
Ma+xx riv ax.+x jezz. ]xx macd.
zzh`zzcnoucd.cd.x x x ]x  `zqe.z zqe x.
-cd ze x.xxr.x n `x ckyzqe znyz.
zqe cd.cc.x x xx.ze x x x.zz  `v v w x.
-bg.bg.x ntex  nyx.xx x cd.+xx x cd.cd `ez;oux x acd.zzb.
:yx `ex v.zztoucd.+zqw x ,ycaw x x cd.zx w x x x.xc z zqe x.
-cd ze x.xxr.x x zqe `znqyz.
zqe cd.cc.ztcz  `x.xx.ze njex x pix.`zzsbwv v w x.
-bg.bg t.  `x ntex  `Aax.xx x cd.+xx x cd.cdd.x +cdd.
+xx rwv x.+x n  nezz.xx m ]cd.
`xx hrycd.cd.x x x rix  ezqe.z zqe x.
-cd ze x.xxr.x x e;ouxxe az.
ze cd.cc.x x xx.ze x x x.zzb  `v v w x.
-bg.bg.x ntex pix.xx x cd.+xx x cd.cd `zc;ox x inoucd.fizz.
Tex jox v l.hzz.`cd.

 

 

+zqw x mpicaw x x cd.zx w x x x.xc z zqe x.
-cd ze x.xxr.x x
tozqe z uboz.
zqe cd.cc.x x.xx.ze x x x.zz
 cav v w x.
-bg.bg.x
 qoux nnex.xx x cd.+xx x cd.cdd.x +cdd m.
ca+xx bov x.+x l@  `wzz.xx]cd.
`xx ckycd.cd.x x nyx  `x nkazqe.z zqe x.
-cd ze x.xxr.x x
;axxe roz.
ze cd.cc.x
c `x.xx.ze vmax x x. `zznswv v w x.
-bg.v
pizz. `x nnix dix.xx x cd.+xx x cd.cdd.ke+x x ocd.zzc.
Ni
x tax v.zzgmavf.

 

 +zqw x `caw x x cd.zx w x x x.xc z zqe x.
-cd zqe x.xxr.x x
ntezqe  `pz[iz.
zqe cd.cc.x x.xx.ze x x x.
cizz.  nev v w x.
-bg.x
m `x p,ozz.rox c `x ntex.xx x cd.+xx x cd.cdd.x +cdd.
ni+zz `zz;myiv x.+x cezz.xx cd.
exx cd.cd.x x x rex udozqe.z zqe x.
-cd ze x.xxr.x x
xaxxe ziz.
ze cd.cc.x x.xx.ze x x x.zz
n  `v v w x.
-bg.bg
n. nex max kax.xx x cd.+xx x cd.cdd.x cdd.
+xx
rix. zzcmocd c.


E;be vai ten[ici@  `mmo `axiwc@ qen han`umnologi`a@  `m`provytikon.
Je aucaji e;by]@  `nhan`hbyouieutaiyout@  ]baki e;ouab@  `nte pinis] `nouro.
Ten]ho tentwbh@e;rensasni eunai@  hiten ne`precbi`a@  `ntotf `mpimairwmi

Ee Parthenos

`Yzz pax r;ec.znoxxc cyxxmezzrozzn tozzn `uzzpezzrouzzcizzozzn tix xs ktizz.
kezz `yx  gyc.z toxx. `cpyxxlezzozzn twzz  azzprozzcizztw `prozzcax xsgizz.
a+xx ggezlixx  meztazz pizz mexnwzzn dozzxozzlozzgoux xs cizz.
`mmaxxgi dezz. metazz azzctezzrozzc `ozzdizz pozzroux xs cizz.
diyzz +x mazzc gazzr `ezzgex nnyx zz;yzz.
pezzdizzoxn nex zzozzn.
`o`pro`ewx  nwx n ;ezzoxx.-nn.z q x zzzc.
Tozzdax y thec. Vizrgixx n. gixx xx ves.
bi
zzrth tozz thezz Su+zzprezzme. Ecc ssezznce.
A
zz x nd thec.z eaxx rth. Occ ffezzrs.
the
zz mazzngezzr toz thez Uznazpproazz.cc chazblezz.
The
+zqe azngezqe ls wizth thezz shezzphezzrds. glozzricc fyzz.
a
zznd theza wizzse mezzn.
Wi
cc th thezz stazzr. joucc rnezzy.
Fo
x r tox uzzs ixx s bozzrn.
a
x x  nezzw chixx +zzld.
Go
zzd bezfox x cc .-nn.zw re thez az gezzzs.

123movies