Papal Hymns Liturgy Hymns

 

Seasons > Papal Hymns > Liturgy

 

Ic Pateer (Great)

(Azzedd x w xs.zw cd.zw x cd.
x c e.x
myzz.w cd n.)2

A+zzw xs.zzw xs.x xs.c ed.zw cd cd zzmy A A n.

izrf c Patyed ed.cd r. `azgiw ozz.w x cd c.
ize c `x ed ed.x Uiozz.c `azgiw ozz.w x cd c.
en `Pnew umaz. `azgizox n  `azz.zed cd.
zz.zw ed w xs.x x
myxs.z -cd.
cd x x.z x.z x x.x e ed.cd
n.
`zCsozp nezmazk + `nje ]zazr,yzz.
qen `zp`ezhozzouzz. `ntez tew kjozz.w x cd m.
qezn `vouzwzz.zrf iniz `ntez nyzez;ouw azz.w x cd b.
`ezbozlqezn `z;nez +x xx jizz. qajww f `mpicizouz. `zntez hazzn.`aztow ouizz.w x cd.
`azznozzk azz.zed cd i.
`zz.zw ed w xs.x x jvoxs.z -cd.
cd x x.z x.z x x.x e ed.cd
k.

Azzfwzrk `+znjez `zP[ox cd ic.
ouozzh `nnezzfouw-zzm. `zn `w h;yzz.w x cd f.
je `zn;ozk pez `zvouzy+zb saz `ez zznezzh.
kata
z  `zttazz.zrf xizc `zmMezl,izcew dezz.w x cd k.

Peniwzt e;ouazz.zz.zrf ed.zb  `znazr,iz`ew rezz.w x cd uc.
Pezniwzt e;ouazz ed ed ed.x b  `znazr,iz`ew rezz.w x cd uc.
Peniww t e;ouab  `nar,i`ew reuc papa aw bbaz  Tawazzdrocd c.

Nem pezfkez`svyzr `znliztouzrgozz.c `zn`azpox ctozliw kozz.w x cd c.
penizwt e;ouazz.zz.zrf ed.zb `zn`zpizckow pozz.w x cd c.
pezniwzt e;ouazz.ed ed ed.x b `zn`zpizckow pozz.w x cd c.
peniww t e;ouaw b `n`piw ckow poe c. ax bbazz.zed cd.
Dazz.zw ed w xs.x x uixs.z -cd.
cd x x.z x.z x x.x e ed.cd
d.

`Vnou] `nte  `w tvew ef`etaw jrow f (ef`etaw jrwouw ) hijeed n.
pef`z;roznovv c. (nou`z;roznovv c).
`nhanmyw s `w nrompi@  nem hancyw ouz. `nhiryw niw kozz.
ed ed xx.ed e ed cd
n.

`zNtezf;ezbiz x xx `ozz. `znnew fjax jiiw  (`znnouw jax jiw) tyw rouzz.w x cd.
cazpezcyzz.zz.zrf t.  `znnef[azlaw uj (`znnou[azlaw uj) `zn,ww lezz.w x cd m.

Twzbh `ePi `z,rizctozc `ez`hryiz `exx jwzzn.
`zntezf,az neznnozzbizz. nazn `ew bozz.w x cd l.
qen ouhiryw nyz. kataw  pezfnix s]zz  `nnacd i.

Eulogytozc Kuriozc `o :eozc ic tozuc `e`wnazc@  `ax mycd n.
Nie
z;nozc tyzrouz `cmouz `ezP[ozzic.
marou`
zcmou `erof `nje nilazozc tyzrouz.
je `apezfnazi tazjroz `e`hryiz `ezjwzn.
ouozh ]me;myi `nte P[ozzic.
sop sa `enezh@  `aw mycd n.
azllyx x louzz.zz xs x iazz.

Tovhina (Great)

Twzzbh hizz x nazz. `zntez `zVnoux ]z nazi nazz.zz ccd n.
`zntezfse+z nhyzt qazrox cd n.
`zntezfcwx tezm `ezrovv n.
`zntezfezrbo+z`y;izn `ezrox cd n.
`zntezfjex r pizrazcmozc nizbezn `e+zbozl hazrox cd n.
`zntezf,az peznnazx zzh]zz. ezfmyw n `ew bozz.w x cd l.
Qezn ni]zho nez+c m nizz. `zprozzx x cd c.ex u,yz x.z x.z x x.x e ed  A A.
`zntez pezniwzt e+zttaziyoux cd t.
touzz `ztrizzc. max kax z rizouzz.w x cd.
paztrozc `yzmwx n paztrozc paztezrwvv n.
pizmeznozc pizmexx x nwzzn.
azr,i+zz `ezrezwzzc. ax r,iz `erewzn `yx mwzz.w x cd n.
pizman`ecwouzz. `zn`azlyx.z;ix nozz.w x cd n.
kaztaz `vryz] `n]meztouzyzzb. `zmMezl,izcezdezzk. nex m Ax zz x arozz.w x cd n.
Pizdizazdoz,ozc `zmMazrkozzc. pizz`azzpozz.zzctox lozz.w x cd c.
pazpaz kez paztrizaw r,ouzz. tyzc mex galo+x pox lewzzc. Alezxazn `x zdrix azz.w x cd c.
ne+zm nyz`eztez ed ed ed ed.x nouzc `zmpow lizz.w x cd c.
pizmeznrizz.zzt `zntez Piz. `z,rix ctozz.w x cd c.
peniwzt e;ouazz.zz.z ed ed.zb `zmpaztrizax r,yzz.w x cd c.
peniw+zt e;ouazz.ed ed ed ed.zb `zmpaztrizax r,yzz.w x cd c.
peniww t e;ouaw b `zmpaztriw aw r,yx c.pazpaz azbbaz Tawazzdro A A c.

If a Metropolitan or a Bishop is present, the following verse is added:
Nem pezfkez`svyzr `znliztouzrgozzc. `zn`azpox ctozliw kozz.w x cd c.
peniwzt e;ouazz.zz.z ed ed.zb `zn`zpizckow pozz.w x cd c.
peniw+zt e;ouazz.ed ed ed ed.zb `zn`zpizckow pozz.w x cd c.
peniww t e;ouaw b `zn`zpiw ckow pox c.  Ax bbazz.zed cd.
Dazz.zqw ed w xs.x x uixs.z -cd.
cd x x.z x.z x x.x e ed.cd
d.

Then continued by the following:
Iyzcouzzc. Pi`z,rizctox c pizhizyic  `x n. `alyz;iznovv c.
ozuozh pizmaz `zn`ezcwzoux. `zn`ax gax ;ocd c.
ezf`ezz.tax jrocd f (ezf`ezz.tazjrwzoucd ) hizjecd n. pef`z;roznovv c (nou`z;roznovv c).
`znhaznmyw s `w nrozmpiz nezm hazncyw ouz. `nhiryw niw kozz.
ed ed xx.ed e ed cd
n.
`zNtezf;ezbiz x xx ozz. `znnew fjax jiw (`znnouw jax jiw ) tyw rouzz.w x cd.
cazpezcyzz.zz.z ed t. `znnef[azlaw uj (`znnou[azlaw uj) `zn,ww lezz.w x cd m.
Ozuozh `zntezf]z nax f (nwzouz) `znouzcyw ouz. `znjax myz `nnozzte A A m.

Ntef[i `nni]ho nem nitwbh `nte nye;oua
zz.xx b entazzf.
`ntox touz. `e`hryi `ejwx n `epi`aga;on `ncyou nizz.xx bezzn.
`ntefaitezzn `nem`psaz e;ren[i `ebol qen ]koinwniaz.
`nte nefmuctyrion e;ouzz.xx azzb.
et`cmarwouzzt `epi,w `ebozzl `zntez neznnozzbi A A.

Nisavev Teero

Niv  cav.x x.ze ws xs bex u tyz.x xs rouzz.
`x ntex Pix crazzycd.v lnyv.
ze x.(ze ws xs x.w x x.)2+x x c. (x x.)2z cd.


`
x etex rhwz x xs zzb.
`
x enix kax p `zznnoucd.v bmav.
ze x.(ze ws xs x.w x x.)2+x x c. (x x.)2z cd.;a
x mix `oz x xs zz.
a
`noux `x s;yz x xs zzn.
`x nAx x azzrwcd.v n kav.
ze x.(ze ws xs x.w x x.)2+x x c. (x x.)2z cd.ta
x  `xptaz x xs i`ozz.
`x n]x mex toux ycd b.


`zmpezniwxt ezttaziyouzt `znazr,iz`ex rex uc.
pa
zpaz+ azzbbaz Tazwaz.x xs q x.x x x.zzdrozz xc.
pix mex nrizzt `zntezPi `x ,rizzctoz. xsc.


Or:
`zmpezniwxt ezttaziyouzt `znazr,iz`ex rex uc.
pa
zpazax bbaz Tazwax drox c.
nex m nex niwz]z  `zn`zpix ckox pocd c.
+ nizz ex t,yz x xs q x.x x x. nezzmazz x n.
ni
x mex nraz]z  `zntez Pi`x ,rizzctoz xs c.

Pi Ehmot Ghar

Pi `zhmozt gax r `zmpezn[ox ic Iyx coux c. Piz `z,ric zctox c
e
zf`ezswzz.pix  nex m pezzk.azzgiox n `x pnec.zumax
pa
z[ozic `zzniwx t ex ttazziyouzt `znazr,iz.`ezzrex uc. pazpaz ax bbaz Tazwac.z drocd c.
Nezzm nex niwz]z  `zn`ezpix ckox pocd c. nyx ex t,yc. nezmax n
Ma
zrez pizz. `x klyzrozc nezm pizlax ox c tycd rf.
ouzjax i qezn `zP[ozzic.  jez `azmyx n. ezc`ezswcd.zzpiccd .

Piehmot Ghar (Great)

Piz `x hmox t gazzr. `zm`zVnouz]z  `x Viwxt. Pix pazntozkrac.ztwcd r.
Ne+zzm ]x ,azrizc `zntez Pezfmonogeznyzc `x nSyx ricd.
Iyzcouzc Piz`,rix ctoed c Pec.zn[ocd ic.
Ne+zzm ]zkoiznwznizaz. nezm ]x dwx reacd.
`zntez pizPnezumaz e;oux acd b.
`x mPax razz.-v +v cd k. lyzzwazzwazze.ztoc.zz cd n.
Ezu`ez`izz. `ez `zhryiz `ezjex n `x t`ac.zvecd.
`zmpizmakazriozc `zniwzt ezttaziyouzt `zn.ax r,ix `erecd uc.
pazpax. ax bbacd.-v +v cd. Tazwazzwazzwazze.zdroc.zz cd c.

`zVnouz]zz. `znte `x tvexx. ezf`eztazjrozf. hizjex n pezf`z;roc.znocd c.
`znhaznmyzs `znrozmpiz nezm hazncyzouz. `znhizryx nix kocd n.
`zNtex f.;ezbizozz. `znnezfjax jix. tyc.zroucd.
ca+zzpex cyx t `znnezf `x [ax lacd.-v +v cd uj. `zn,wzzwazzwazze.zlec.zz cd m.

Twzbh `ezPi`zz,rizzctouzc `ez`hryiz `zejw+cc n.
`zntezf,az neznnox biz nazn `ec.zbocd l.
qezzn ouzhizryznyz kaztaz. pex fnix s]cd.-v +v cd.zzwazzwazze.z `nnac.zz cd i.

Nezzm nex niwz]z  `zn`ezpix ckox pocd c. nyx ex t,yc. Nezmax n
Ma
zrez pizz. `x klyzrozc nezm pizlax ox c tycd rf.
ouzjax i qezn `zP[ozzic.  jez `azmyx n. ezc`ezswcd.zzpiccd .

Ee Aghapy

`Yzz `ax gazzpyz touz :ezzoux. Pac ztro A A c.
kez + `yx ,ax rix ctouzz. moznozgec.znou A A c.
`uiz - oux  Kux rizouz. dez kez :ezzoux. kez Cwztyzrozc `yc.z mw A A n.
Iyzzcouz  `z<rizz.-v +v -cd.zqwazqwazqe zctouc.zz cd.Kez + `yzz koix nwzni`az. kez `yzdwx rec z`azz.
touz `ax giouz  `zpnex umaz xs zztozzc.
`iz + `yzzmex tax toux. `azgiwz tac ztouzz.
kez mazkazri`wz taz xs zztouzz.
pa
ztro+zzc `yx mwx n pazpaz azbbaz Tax wac.zdrozzc.
Pazpaz kez paztrizaz xs zzr,ouzz.
ty-zzc. mezgazzlozz.+ pox lex wzzc. Azlex xazn `zdriz xs zzazzc@
ne
zm `x t,wx razz. ty-v +v -cd rc. `zn<yzqwazqwazqe.zmic.zz cd.nezm `zztpox li+zzc `zmPeznnouz]z  Iezrouzcac.zlyzzm.
nezm ]q `x tiouz `zmbax kiz `zmpez xs zzmezznt@
ne
zm }lu+zzbi`az nezm Noux bi`ax. nezm Niz`ec.z;azzus.
nex m Ax frizz.-v +v -cd.zqwazqwazqe zki`ac.zz cd.In the presence of the bishop of the see add the following:
Ke tou `a+zzgiozc ke makax rioux. `ezdezcizmwz tac.ztouzz.
touz paztrox c `yx mwx n azbbaz Daz xs zzuizzd.
ozr;odo+zzxouz `yzmwx n `ezpizckox pouc ztyzzc.
po
x lewx c  tax utyx c. kex  twx n `ox riwzz.-v +v -cd.nazqwazqwazqe zutyc.zz cd c.

In the presence of Bishops:
Nezzm nex niwz]z  `zn`ezpix ckox pocd c. nyx ex t,yc. nezmax n

Conclusion:
Mazrez pizz. `x klyzrozc nezm pizlax ox c tycd rf.
ouzjax i qezn `zP[ozzic.  jez `azmyx n. ezc`ezswcd.zzpiccd .

The Twelve Virtues (Timeet Esnoti)

}zmyzt `zcnouz]z  `n`azreztyzz.  `zmpizPnezzumax  ex ;oux acd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w cd
b.
ezat`cqyoux t. qezn ni`zgrazvyz ez;ouzacd b.


`eztexx  nax.x i necd.
noux x x x racd n.


Refrain:
Ex u`ev swz c.z-c pixx.
Ex u`e+v x swz c.z-c pixx.
 `e+zjezn `zt`axx vezz.
`mzpezniwzt e;ouav b. `zznax r,izz.ex recd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w cd
uc.
pazpax  azbbaz Tax wax drocd c.


If a metropolitan or bishop is present:
Nezm pezzf.kez `zsvyzzr `x nlyx tox rgocd c
`
x n`azpozctox lix kocd c.
pe
zniwzzt ez;ouzazzb `znz`pix ckox pocd c.
Ax bbax  Dax x uicd d.
(Nezm nezzf.kez `zsvyzzr `x nlyx tox rgocd c
`
x n`azpozctox lix kocd c.
ne
zniwzt  `zmmyztrozpozzlyx tyzc nezm niz `zpix ckox pocd c.
nix ex tkyx  nex maxx n.)


Then continue with the following:
}zhouziz]z  tezz  ]x ax gax pycd.
}zmazh`zcnouz]z  tex x  ]x hex lpicd c.
}xx max.x hsocd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w ca
m]z.
te
x x  ]x pix cticd c.
(Refrain)


}zmazh`zftoouz texx  pix toux bocd.
}zmazh`ztiouz tex  ]zpazr;ex nix acd.
}xx max.x h cooucd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w cd.
tex  ]x hix ryx nycd.
(Refrain)


}zmazhsazsfz tezz ]x cox vix acd.
}zmazh`zsmyzn tez ]x dizkez`ox cux nycd.
}xx max h `x 'icd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w ca
]z.
tex  ]x mex trex mracd us.
(Refrain)


}zmazh myz]z  tezz ]zhuzpox mox nycd.
}zmazh myztouzazi tez ]x mex trezf`wzoux  `x nhycd t.
}zzmazzh myx t`x cnoucd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w ca
]z.
tex  ]zaenkrax tix `acd.
(Refrain)


Azqed cc.xx myxx n.  Azqed cc.xx myxx n.
A
zqmyzn ezzc`ex swzzpix.  ezzc`ex swzzpix .
Ezzf`ezzezzr`ax pox lequicd.xx.xx.x n `zmmwzouz cd.
E
zf`ezezzr`ax x x pox lequicd.xx.xx.x n `zmmwzouz cd.
x x xx.x cd z w x.zz cc.


Hizzpazzikax rox c vaz x zi pezz. pax [ocd ic. `xx.xx.x x niwz cd.
x
t.  Pazz[ox x.x zwaic `cd.xx.xx.x x niwz cd.
x x xx.x cd z w x.zz cc
t.


Pezzniwxx t ex ;oux acd.xx.xx.x b. Pex niwz cd.
z xs.x x t ex ;oux acd.xx.xx.x b. Pex niwz cd.
x x.xx.x cd z w x.zz cc
t.


Ex ttax iyouzt `zn`azr,yz `ex rezucz pazpaz ax bbaz Tazwax drocc c.
Nex m pex nix wt `zn`zpix ckox pox c ax bbax  Dax uicc d.
(Nex m nex niwzt `zmmyztrozpox lyx tyzc nezm niz`ezpix ckox pox c nizeztkyx  nex macc n.)


A
zqed cc.xx myxx n.  Azqed cc.xx myxx n.
A
zqmyzn@ ezzc`ex swzzpix.  ezzc`ex swzzpix .
na
zk (nwztezn) qezn niz`ezhozouz tyzrouz. `zntex  pex k`wcd nq. (`n`ezteznwcd nq).


Ma
zrez pizz `x klyzzrox c. nezzm pizzlax oc.zc tyxx rf.
ouzjax i qezn `zP[ozzic@  jez `azmyzzn ezc`ezswcd.zzpicc .

Tawadros To Makario

Tazzwac drozc toz mazkazriwz. Tax z xxtouzz.
`azgiwz taztouz. tez kez cezbazcmiz`wz tax x.xx touzz.
paztrozc `yzmwzn azu;e+zntouz kez dezcpozrf.xx touzz.
Pa
zpaz kez paztrizazz.xx r,ouzz.
tyzc mezgazlyzc po+x lewzc Azlezxazn`drizrf.xx azzc.
Luzbiyzzc pezntazpozlezwzc Ez;izoz.pix z xx azzc.
nezm Azfrizkiaz. kez pazcyzc gyzc Ezguzrf.xx ptouzz.
Paztrozc paztex x.xx rwzzn.
pizmeznozc pizmex x.xx nwzzn.
azr,i+vv. `ezrezwzc azr,iz`ezrezwzn `yzrf.xx mwzzn.
`triztouz kez dezkaztouz. twzn `azpozctox z xx lwzzn.
kez `kriztouz tyzc oizkouzmex nyzzc.
Pox lla tazz. `ex tyx.x z cc.
tozzn dezzcpoc tyzn kez azr,iz.`ezrez`a+x  `yxx mwzzn.
Kuzrizez vuzlazttez azftwcd n.
(izcpollazz. `ex tyx. dezcpoz.xx tazz)2.
izcpollazz.vv. `ex tyx. dex x cpoz.xx tazz.

If a metropolitan or a bishop is present, then the following is said:
Nezzm nex niwz]z  `zn`ezpix ckox pocd c. nyx ex t,yc. Nezmax n
Ma
zrez pizz. `x klyzrozc nezm pizlax ox c tycd rf.
ouzjax i qezn `zP[ozzic.  jez `azmyx n. ezc`ezswcd.zzpiccd .

Praxis Response

<ezzrez piznix s]  `zmpaztrix x ax x r,yv.v x cd c.
pex niwx cdd.xx t ezz;oux ax b pazpaz ax bbax  Tax x.x c.z x wax zzdroc c
vyzezztax  nezzf. `zcbwzoux ix.  ex x ;oux x av.v x cd.
x
b  ex cdd.xx zzroux wx x.x inix  `x x.x c.z x mpex zznnoucd c

Sha Nirompi

Sax nic c rox mpicd.x x v  `wzz  pix lax.c xs rd x c xs c.  `x ntex -v. pix `c;ox inoux fizz.
sax nic c rox mpicd.x x v `wx pix lax -v.+v c  `x nnouzzb


`w pidix `azdoz,ozc `zmpiz`azgioc x -ez +ed c. Max rkozzc pix `az vf.ed x pozzctox lozzc.
pa
zpaz ax bbax Tax wax drocd.x x v c pix.ax r,yx.-v.x x `ex rezzuc.
Toz thez ec nd ozf thex  ax gecd.x x bg s. Ox  tox c xs rd x.c xs.x x -v.x ngue ox f ix ncezznse.
To
z thez ec nd ozf thex  ax gecd.x x cd x s. Ox  tox -v. +v ngue ox f gozzld.

Oz  suzccex ssox r ox f Sax int Mac.x -ez +ed.x x rk thex  Az vf.ed x.zzpox stlezz.
Pox pe Ax bbax  Tax wax drocd.x x bg s. thex  hix -v.x x x gh priezzst.
إملىم مُـت نتَـمهىن  الأن عواتس. ن ن ا م يامم. لِـن سان ت ني أس ن.ت ني.ن ن -ا.ن ن نَن  العِـممطر.
إملىم مُـت نتَـمهىن  الأن عواتس. ن ن تس م يان  لِـن سان -ا.+ن نَن  الذَن هَـممب.

يا خليـن فَـن ـةَن  القِـن ديـت ن -ـس +ـسزن س مَـن رقُـن س ام اش.ـس نزمملرَن سوممل.
بامبام أن نبان  تَـن وان ضروتس.ن ن ا س رَمم.ئيـن سَن -ازن ن الكَـن ـهنةمم

Aspasmos Adam

Ouznox f `x mmoxx.v.x x x  Maxrixx.
bg.x
azz ]x bwzz.cd x cd.kix  oux ozz.c cd.
x x
h ]x mazz.x u@ jezz vyx ebg t. qex n pezz.cd  `ax mycd r
nix ax ggexx lox c cex hwc.xs c `ex ro A A f.

Ozuox h nix ,exx.v.x x x rox bixx.
bg.cd x
m@ cezz.cd oux wcd st.  `x mmox f azz.c cd.
x x
xix wzz cd.x c@ nebg m.  nix cezz.cd rax vicd.
x x
m qezz.xx n oux mec.xs tax tmou A A nk.

+ `
zMmox n `x ntazzn `znouzpaxx.v.x x x rryx cixx.
bg.x
azz  qax tezz.cd n Pex n[ocd ic.  Iyx coux c Pi`zz.c cd.
x x
,rix ctozxac@ ,wzrizzc nex twx bhza  nezm nezz. `x prezz.cd cbix axa
wz tezn[ox ic `
znnyzb tyx rex n ]x ;ex `oc.xs tox ko A A c.


Hiz nax  `z ntez nhwxx v.x x x c `ex roxx.
b.x zz x
k nezz.cd x cd.x m nix,ezz.c cd.
x x
roux bizz.x xx m neb m nix cez.cd rax vicd m
aeznwx s `ex bozz.x x l ex njwc.xs `x mmo A A c.


Jez+ `z,ouzazz +nh.b.x cd.x x zz v.x xb `x,ouxaxx.
b.cd
b `z,ouzazz.cd x cdb `zP[oxicz pizpazz.c cd.
x x
ntoxkrazz xtwzzr@ `zztvev nezzm `xpkazzhix mexh `exbocd l.
qe
xn pexk`wxxoux nexm pec.xsktaxio A A .


Tezn]zho+x `exrozzk `wz ` zUioxx v.x x xc :exoxx.
b.cd
c@ ex;rezzk`axrezzh `ex`pcdwnq `zmpexnpaxtrzz.c cd.
x x
iaxr,xxyc@ pazzpazz axbbax Tazzwaxdrozzc pizazr,izz`exrec ucza
maxtaxjroxf hixjexn pexf`c.xs;roxno A A c.


Nez m pex fkex `svyxx v.x z r `z nlix toux rgoxx.
b.cd
c pex niwzz.x t ezz;oux acd.x b `x ndizz.c cd.
x x
kex oxx c@ azz bbazz Dav uizzd pix `ezz.x pix ckox pocd c.
ma
x tax jrox f hix jex n pex f`c.xs ;rox no A A c.
Rex x joxx v.x x ice Ox  Max ryxx.
b.x xx
 haz.cd.x cd.x ndmax idezz.c cd.
x x
n ax nd mozz c.x theb r.  fox r thezz.cd  ax ngecd ls.
pra
x x ise Hix.x x m  Whox ic zs ix n youx r a A A rms.

Ax nd thex  chexx.c.x x x rux bixx.
b.x
m wozz rthix lyz.cd x cd. x  wox rshizz.c cd.
x x x
p Hizz.x z.x b m. thex  sez.cd rax phicd.
x x
m toox.x x wix thoucd.xs t ceax si A A ng.

+ Wez  hax ve nox  bozz ldnezss bez foxx x re ozuzr Lox x rd Jex sux s Chrixx.
b.cd
st ax paz.cd x cd rt. frox m youx r prazz.c cd.
x
yex rs ax nd izz.x ntezz rcezz ssiob ns. Ox  oz.x uzzr Laxdycd
the
z Lax dyz ozf uzz.x s ax ll, thez Thez ocd.xs tox ko A A s.

Thazt wex max y praxx.v.x x x x ise Youxx.
b.cd x
wiz.cd x cd.x th thex chezz.c cd.
x x
rux bizz.x xx.b m. ax nd thez.x sezzrax phicd m.
pro
x clax imixx.x x ng ac.xs nd sax yi A A ng:


+ Hozlyzz.+nh.b.x cd.x x zz v.x x x hox lyxx.
b.cd
hox lyz.cd x ca Oz Lox rd, thex Pazz.c cd.
x x
ntox crazz x toxx r, heav vezzn ax nd eaz.cd rth ax re fucd ll
o
x f Youx r gloxx ryx ax nd Youc.xs r hox no A A r.


+ Wez ax sk Youz Oz Sozz n ox f Goxx.v.x x x d, tox keexx.
b.cd
p thex liz.cd x cafe ozf ox ux r pazz.c cd.
x x
trix azz x rch, Poxxpe Ax bbax Tazzwax droz.xs thezz hix gh priecd st.
Co
x nfix rm hixx xm ux poc.xs n hix s thro A A ne.


Aznd hizs pax rtnex r ixx.v.x zn thez lix tux rgyxx.
b.x
ox ux r hoz.cd x lycd.x rix ghtezz.c cd.
x x
ous fax thexx r Azzbbazz Dax x vizz.x d thez.cd bix shocd p.
Co
x nfix rm hixx x m ux poc.xs n hix s thro A A ne.
إن فرَن حينن ازن ن  يان  مَـن ريَـننز
خقزن مم ن
مُممزتس ن تسزن  العَـن بدةممزت تسز
ن ن
 وَن الأُمممُم  لِـم أمم نَم الَـم ذيخقزن  فيممزن  حِـمم جرِن كِتسز
ان لمَـن لامم ئِـمكَـمةُت  تُـم سَـتزني بِـم حَـم ـهُلى ى .


وم الشان رون بيـنن ازن ن م  يـن سجُـن دوننز
خقزن
نَن  لـن ـهممزتس ن تسزن ن  بِـممزت تسز
ن ن
إستِـن حقامم تس ن قٍن تسز
ون السيـممزتس ران فيـتسز
ن
مُم بِـم غَـنن ن نزتزني يرِم فِـم تو ى ى ر.+ لَـم يسَم  لَـم ناممز دام لهن  عِـم ندِم  رَن بِـن نان نزتةيسوعَن  المَـن سيننز
خقزتس
ح  سِـن وىممز طِـن لبامم تُـن كِتسزن  وم شَـم فاممزت تسز
ن ن عَـم تُـم كِمم ن  يامم  سَـم يـم دَن تسز
تَـن ناممزن  كُـمم لـن ناتسز
ان لسَـن يـمم دةن  وان لِـم دَم ةتزني  الإن لَـ ى ى ـه.لِـم كَـن ي نُـن سَـنن ازن ن ن بِـم حُـم كَننز
خقزتس ن
 مَـممزتس ن تسزن عَن  الشاممزت تسز
ن ن
رون  بيمم تسزن ن تس مز
و
ن السيـممزتس ران فيـتس مز
صا
ن رِن خيـنن ن نَن  قاتزني ئِـن ليـ ى ى ن.+ قُـم دوممزم ن تسزم ن نزن تسزن ن مم ن نزن ن ن س قُـن دوننز
خقزتس
س قُـن دوممزتس ن نةس أم يُـم هان  الرَن بُمم ت تسة
املضان بِـن ط الـن كُـممةل ام لسَـم ماممء ون الأن ن رضُممز
مَـن ملوممزن ءَمم تان نِتسز
مِـن ن مَـن جدِن ن كَن  وم كَـم راتزني مَـم تِـم كَ ى ى .نَـم سأن لُـن كَنن ازن ن  يان  إبنَن  اللهننز
خقزن
أمم ن تَـن حفَـممزتس ن تة ظ حَـم يان ة بَـمطرِم يَـمم ت تسز
ن ن
ركِـن نامم ن  البامم بامم  أن نبان  تَـمم وان ضروممس رَم ئيـم سُمم الأن حباتس رز
ثَـن بِـن تهُنن ن نزت  عَـم لىمم  كُـن رسيـ ى ى ـه.وم شَـم ريـمم كَـم ـهُم  فينن ازن ن ن  الخِـن دمةننز
خقزن امم لرَن سوممزتس ليـن ـةتسز أم بيـن نام  المُـم كَـمم ت تسز
ن
رَّن م  ان لبامم ن ر أن نبان  دان ن وممدز
أُن سقُـممزتس فُـن ناتسز
ثَـن بِـن تهُنن ن نزت  عَـم لىن  كُـن رسيـ ى ى ـه.

123movies