Annual Liturgy of the Word Hymns

"For Thou Thyself art He who offers and is offered,
who accepts and is distributed" (Prayer of the Cherubic Hymn)

 

Seasons > Annual > Liturgy of the Word

 

The Hymn of Blessing (Ten Ouosht)

Tezn`ouzwcd st `x m `x Viwzz.cd t.`x ntezz.x  pizz.
`ouwx x x.cd inix nezzm. Pex fsyzzrix.
`zmmoznozz.x x.+cd.x zrf c w cd.
gezz x nyz.c.x x.ze.w cd c.

 

nex x x.cd m piz `zPnezzumax.
`
zmPazrazz x x.+cd.x zrf c w cd k.
lyzz x toz.c.x x.ze.w cd n.

 

]x x x.x `zztrix azz x c.
 `znozmoouzz x x.+cd.x zrf c w cd.
cizz x oz.z cc c.

Shere Maria

<ezrezMazrix az]zouzz.rwz ]zbwzz.`nz`azlozliz.`znzatex rqex llwzz.
;yz`eztez `zmpezouzwx i.ezrouzwzrd i `ex rozc azujex m piz `zcmazh `zntez`zpwx nq  `x nqyc tc.


`zPsyzriz `zm `zVnoux]z  qeznouz.ed mez;myic w  azfz[izzca+zzrzxzqezzn]zpazr;ex.cd nozzc.
azcmix cix `x mmozf.azfcwx ]x  `x mmozn. azf,azz.zneznnoc biznaz w x n `e+x bozl.


Azrejex m oux `x hmozt.`wztax isex lec t.haznmyzz.zsazvcac jiz`ez ed peztax ioz.
jez`ax pix lox gox c  `x ntez `zviwczt  `izz af[icax rzx`ezbozed l  `znqyx ]x.


Nix m `zn`zchizmizezthizjex n pix kax hix. azcezrmax u `zm`zVnoux ]z`ezbyz w x l `ex roz.
jez `zn;ozouz `zchix miz. `znrex m`x nkax hiz. azrezz.zezrmac u `zmpized rezucwcxs.x cc nt.


Aoumyx s `zn`zchix miz. z[izztax ioe. Azzusazz x x sniz  `ez]zed meztoux roz.
azllax  `zmpouz `x svox h `ex pex tax ioe.;yzz.zez;nex cwzcqezn niz ed hizox mix.


`x N;oxgazr pezpizpuzrgox c eztz[ox cie. `eztazujezz.xx m piz`anamyized   `znqyc tf.
`eztexvax i pec  Ezmmazznoux ye l. `eztazf`izz.zazfswc pizqez ed n teznex jiz.


Mazrex ntax iox  `zn`tpax r;ex nix az.  `zn]zz.zsezlec t  `znazed tkazkix ax.
]x kax ;ax rozc.`zmpax nax gix az.z]zz.z;ez`oc tozkozed c Mazric xs.x acc.


Azrex[ix cic  `zehox tex   `x tvex tezz.ztaziyoux t `zehoztezed  `zpkax hiz.
nezmcwx ntznizbec n `eztezz`x nqye tf. jez azrezz.zezrmac v  `zmpiz ed rezfcwcxs.x cc nt.


`x N;oxgax x r `ax lyx ;wc c. pizmazz.`znsezlexx t  `zed nkaz;ax rozc.
a`ntePix ,rix ctouc c piznux mvix ox c.
kax taxx  nix. `zzcmyc.  `zm`x prox vyx.xtix.zzkovv n.


Ari`prex cbex uix n `ez `zhryix  `ex jwx n@  `wz tezn[ozic`znnyzbtyzrex n ]z;ez`ozed tozkoc c.
Mazrix az  `z;mazu`znIzycouzc Pix ,rix ctoux c  `zntezf,azz.zneznnoc biznaz w x n `ec xs.x boc l.

Alleluia El Qorban

Azx cd.cd.zqw cd.cd.cd.xs xx.
x.(zc x.)2 zx.zx.z x z cd.
(xx.zc zc.x x x x zz.c xs.
c z cd.zz.cd q x.x c c w xs.xx.)2
xx.zqedd.zqw x zqw zqedd.c c w xs.
xx.xx.(z x c.)2 cd.zqw zqw zqe.w cd.
c z cd.zz.cd q x.x c c w xs.
zzx x x.cd q w x.w zx x x.cd q w xs.
z x zqw w w zz.z x zqw w w zqw zqw zz.
x x x.x x cd.(zqw z xs.z xs q cd.w x w x w ed.)2
zzx x z xs ws.zqw zqw zqed.
(+zc zc.zqe z xx.)2 w c z c z xx.zz cd.
zzx x z xs ws.zqw zqw zqed.
zz z xs.+cc c cd.zz x vv.
zz z xs.+cc c cd.zz x llyvv.
zqw cd  Ad.zqw xx. Ad  Ad.
zz cd xx.zqw xx. Ad  Ad.
+xxs.ccd.xxs. loucd. ASf.x iazz.

Alleluia Fai Pe Piehoou

Azllyzzlouzzi`azz Vazzi pex pizz.`ezhozouc `eztazz .
` zzP[ozzic ;ax miv.v x x o A A f.
mazrezzn;ezzlyzzl `zzntezzn`ouzznox f `zzmmox n `x nqyz vf tf.
`wz ` zP[ox ic ezzk`ex nax hmezzn@
`wz ` zP[ox ic ezz k`ex couzz tex n nex nmwz vf it.
` zF`  zzcmazrwzoux t `znjez vyzz`ez;nyzoux  qezn `zvrazzn.
`x m `xx P[oxx ic Azz.zzllyx x.zz x. loucc cd.cc.xx i`azz.

Sotis

Cwxx cd.xx cd.+zz-zz cd.
cd cd.xx -bgg.

zz x zz -cc.zz +x -zz.
zc x x cd cd.

x cc.x c xs.
+zx v z xs.-cc.
c xsaws.zvf.
zc x x cd cd.

xx cd.zz +xcaw cd cd.
xx +xx.xv.x zzaw x x.x xs.
cd cd.x x cd.The priest prays "The Absolution of the Servants", then the congregations continues:
;ixx c `ax mycd n.  kexx  twzz.
`zpnexx umacd.x x ticd.xx couzz.

Tai Shouri

Tazzq c c edd isoux ryc. `znnouzzb. `nkac z;ax.x rocd.
zzc etfac zi qac zpix.`arwcd.
zzmaxtac +edd x -zz.-v. ezztqev.x n nenjicd j.
`zc nAv cd.zze z c +ed.x -v.`axx rwv.z c cd.
n pi+zz x zz.+zz v ouc zyzz.x v cd.
zc b ezz cd.+xc zftazz x lezz.x c zouzz  `c;oinoucd.
c w z -vf.c c. fixx  `ezx `zpswzze xs z w zze xs z w cd i.
`ezz x jex cd.-xx x zzn pimax.z `znex zzrswcd.oucc sizz.

Hymn of the Intercessions

Hizrf c cd.c ztezz.cd.zqw zqw zqe.w cd  n
nix x zz cd.x xc xs.x x.c w zz x zz (x x x zz)2
c x xs. `x prex cbix az  `zntezz ]z;ez`ox tozzkozc e;ouab Mazrix ax

`c zP[ozqe ic ari`hmot nazn `mpi,w `ebozl `nte nennobi.

Apetjeek Evol

Aw pexx.c w xx.c edd.
w z c c.w z c.z c c.
w x v zqw x.c xss.
cd c z
tjyx k `ex bovv l@


`
znjez pix `x cmouzz. touz lozgoux  pex fiwzzt.
`iz azfz[izcazrzxz hwx c rwzmiz  `x ntexx.
c w xx.c edd.
w z c c.w z c.z c c.
w x v zqw x.c xss.
cd c z x
lix ovv c.


Do
zxax  pax trizz. kex  `x Uiwzz.
kex  ax gix wz  `zPnexx.
c w xx.c edd.
w z c c.w z c.z c c.
w x v zqw x.c xss.
cd c z x
umax tivv .


A
zpex tqex lqwzzlf. nax u `ex rozzf@
a
zpex tqex lqwzzlf. sox p nezmwztezzn@
a
zpex tqex lqwzlfz azsfz hix jex n pixx.
c w xx.c edd.
w z c c.w z c.z c c.
w x v zqw x.c xss.
cd c z x
`ctax urovv c.


Ke
z nux n kez `az`izz. kex  ix c touzzc.
`ez`wx nax c twx n `ez`wznwxx.
c w xx.c edd.
w z c c.w z c.z c c.
w x v zqw x.c xss.
cd c z x
n@  `ax myvv n.


:a
x x i tezz.  ]znox `yx tezz.
;ax x i tezz.  ]zcex byx roczz@
]
z `zprozckuznizcyx c twz moznwxx.
c w xx.c edd.
w z c c.w z c.z c c.
w x v zqw x.c xss.
cd c z
 `x <rix ctovv c.


`E
zrex piz `zcmouza `zn}`ztrizax c ez;ouzazzb@
`E
zrex piz `zcmouza `zn}`ztrizax c ez;ouzazzb@
`
zViwxt nezm `zPsyzriz nezm Pi`zpnexx.
c w xx.c edd.
w z c c.w z c.z c c.
w x v zqw x.c xss.
cd c z x
umaz e;ouzavv b.


`E
zrex  piz `zcmouza  `zn]z;ez`ox tox kozzc@
`E
zrex  piz `zcmouza  `zn]z;ez`ox tox kozzc@
Ma
zrix az  `z;mazu `znIyzcouzc Pi`xx.
c w xx.c edd.
w z c c.w z c.z c c.
w x v zqw x.c xss.
cd c z x
,rix ctovv c.


`E
zrex  piz `zcmouza  `zmpeznpaztrix ax r,yzzc@
`E
zrex  piz `zcmouza  `zmpeznpaztrix ax r,yzzc@
`
zniwx t ezttaziyouzt `znazr,iz`ex rezucz pazpaz ax bbaxx.
c w xx.c edd.
w z c c.w z c.z c c.
w x v zqw x.c xss.
cd c z
Sex noux ]vv .


`E
zrex  piz `zcmouz  `zmpeznmytropox lix tyzzc@
`E
zrex  piz `zcmouz  `zmpeznmytropox lix tyzzc@
`
zniwx t ezttaziyoux t ax bbaxx.
c w xx.c edd.
w z c c.w z c.z c c.
w x v zqw x.c xss.
cd c z
Az;aznax ciovv c.


`E
zrex  piz `zcmouz `zmpezn`ezpix ckox pozzc@
`E
zrex  piz `zcmouz `zmpezn`ezpix ckox pozzc@
`
zniwx t ezttaziyoux t ax bbaxx.
c w xx.c edd.
w z c c.w z c.z c c.
w x v zqw x.c xss.
cd c z x
Dax uivv d.

Praxis Response (Shere Ne Maria)

<e(zzx xx.zqe xs.x x xx.
x v zz x x.x x zz.
v zzz.z x x x xx.zAzA.
v zzc zqe.z x x -x.cd xxs.+z cd.
-vv.x x cd.)2


zzx xx.zqe xs.x x xx.
x.+x x cd.
c.w c.w x cd.x cd.
v zzz.(w zzz.)3
vv.-xx cd.x x cd.


+zz.x rezzz.z xx.-vv.
nex x cd.
c.w zzz.+xss xss.
zzx xx.x x +ccd +z cd.
vv.-xx cd.x x cd.


c.w c.w x cd.x cd.
v zz.x zzz.(xss.)2
x x z x +z -cd.
zqe.z x x -x cd.
x x.-zc x zzc.x x xx.
x zzc.vvf.


cd.cd.x xS S.+xx cd.zz x cd.
c.w zz.+xx cd.zz vvff..


zz cc Max x rizc ax x.x x.x cd.
x a@ ]-x.cdd.xx zc -c [zrozzmpizz. ex x.x cd.z x ;nex.zzcwc c.
;yz`ezztax cmix x cix x. nax x.x x.x cd.
x n@  `-x.cdd.xx zc -c m `zVnouzz]zz. pix x.x cd.z x lox.zzgocd c.