Annual Liturgy of St. Basil Hymns

"For Thou Thyself art He who offers and is offered,
who accepts and is distributed" (Prayer of the Cherubic Hymn)

 

Seasons > Annual > Liturgy of St. Basil

 

Aspasmos Adam (Rejoice O Mary)

Ouznox f `x mmoxx.v.x x x  Maxrixx.
bg.x
azz ]x bwzz.cd x cd.kix  oux ozz.c cd.
x x
h ]x mazz.x u@ jezz vyx ebg t. qex n pezz.cd  `ax mycd r
nix ax ggexx lox c cex hwc.xs c `ex ro A A f.

Ozuox h nix ,exx.v.x x x rox bixx.
bg.cd x
m@ cezz.cd oux wcd st.  `x mmox f azz.c cd.
x x
xix wzz cd.x c@ nebg m.  nix cezz.cd rax vicd.
x x
m qezz.xx n oux mec.xs tax tmou A A nk.

+ `
zMmox n `x ntazzn `znouzpaxx.v.x x x rryx cixx.
bg.x
azz  qax tezz.cd n Pex n[ocd ic.  Iyx coux c Pi`zz.c cd.
x x
,rix ctozxac@ ,wzrizzc nex twx bhza  nezm nezz. `x prezz.cd cbix axa
wz tezn[ox ic `
znnyzb tyx rex n ]x ;ex `oc.xs tox ko A A c.


Hiz nax  `z ntez nhwxx v.x x x c `ex roxx.
b.x zz x
k nezz.cd x cd.x m nix,ezz.c cd.
x x
roux bizz.x xx m neb m nix cez.cd rax vicd m
aeznwx s `ex bozz.x x l ex njwc.xs `x mmo A A c.


Jez+ `z,ouzazz +nh.b.x cd.x x zz v.x xb `x,ouxaxx.
b.cd
b `z,ouzazz.cd x cdb `zP[oxicz pizpazz.c cd.
x x
ntoxkrazz xtwzzr@ `zztvev nezzm `xpkazzhix mexh `exbocd l.
qe
xn pexk`wxxoux nexm pec.xsktaxio A A .


Tezn]zho+x `exrozzk `wz ` zUioxx v.x x xc :exoxx.
b.cd
c@ ex;rezzk`axrezzh `ex`pcdwnq `zmpexnpaxtrzz.c cd.
x x
iaxr,xxyc@ pazzpazz axbbax Tazzwaxdrozzc pizazr,izz`exrec ucza
maxtaxjroxf hixjexn pexf`c.xs;roxno A A c.


Nez m pex fkex `svyxx v.x z r `z nlix toux rgoxx.
b.cd
c pex niwzz.x t ezz;oux acd.x b `x ndizz.c cd.
x x
kex oxx c@ azz bbazz Dav uizzd pix `ezz.x pix ckox pocd c.
ma
x tax jrox f hix jex n pex f`c.xs ;rox no A A c.
Rex x joxx v.x x ice Ox  Max ryxx.
b.x xx
 haz.cd.x cd.x ndmax idezz.c cd.
x x
n ax nd mozz c.x theb r.  fox r thezz.cd  ax ngecd ls.
pra
x x ise Hix.x x m  Whox ic zs ix n youx r a A A rms.

Ax nd thex  chexx.c.x x x rux bixx.
b.x
m wozz rthix lyz.cd x cd. x  wox rshizz.c cd.
x x x
p Hizz.x z.x b m. thex  sez.cd rax phicd.
x x
m toox.x x wix thoucd.xs t ceax si A A ng.

+ Wez  hax ve nox  bozz ldnezss bez foxx x re ozuzr Lox x rd Jex sux s Chrixx.
b.cd
st ax paz.cd x cd rt. frox m youx r prazz.c cd.
x
yex rs ax nd izz.x ntezz rcezz ssiob ns. Ox  oz.x uzzr Laxdycd
the
z Lax dyz ozf uzz.x s ax ll, thez Thez ocd.xs tox ko A A s.

Thazt wex max y praxx.v.x x x x ise Youxx.
b.cd x
wiz.cd x cd.x th thex chezz.c cd.
x x
rux bizz.x xx.b m. ax nd thez.x sezzrax phicd m.
pro
x clax imixx.x x ng acd.x nd sax yi A A ng:

+ Hozlyzz.+nh.b.x cd.x x zz v.x x x hox lyxx.
b.cd
hox lyz.cd x ca Oz Lox rd, thex Pazz.c cd.
x x
ntox crazz x toxx r, heav vezzn ax nd eaz.cd rth ax re fucd ll
o
x f Youx r gloxx ryx ax nd Youcd.xs r hox no A A r.

+ Wez ax sk Youz Oz Sozz n ox f Goxx.v.x x x d, tox keexx.
b.cd
p thex liz.cd x cafe ozf ox ux r pazz.c cd.
x x
trix azz x rch, Poxxpe Ax bbax Tazzwax droz.xs thezz hix gh priecd st.
Co
x nfix rm hixx xm ux pocd.x n hix s thro A A ne.

Aznd hizs pax rtnex r ixx.v.x zn thez lix tux rgyxx.
b.x
ox ux r hoz.cd x lycd.x rix ghtezz.c cd.
x x
ous fax thexx r Azzbbazz Dax x vizz.x d thez.cd bix shocd p.
Co
x nfix rm hixx x m ux pocd.x n hix s thro A A ne.
إن فرَن حينن ازن ن  يان  مَـن ريَـننز
خقزن مم ن
مُممزتس ن تسزن  العَـن بدةممزت تسز
ن ن
 وَن الأُمممُم  لِـم أمم نَم الَـم ذيخقزن  فيممزن  حِـمم جرِن كِتسز
ان لمَـن لامم ئِـمكَـمةُت  تُـم سَـتزني بِـم حَـم ـهُلى ى .


وم الشان رون بيـنن ازن ن م  يـن سجُـن دوننز
خقزن
نَن  لـن ـهممزتس ن تسزن ن  بِـممزت تسز
ن ن
إستِـن حقامم تس ن قٍن تسز
ون السيـممزتس ران فيـتسز
ن
مُم بِـم غَـنن ن نزتزني يرِم فِـم تو ى ى ر.+ لَـم يسَم  لَـم ناممز دام لهن  عِـم ندِم  رَن بِـن نان نزتةيسوعَن  المَـن سيننز
خقزتس
ح  سِـن وىممز طِـن لبامم تُـن كِتسزن  وم شَـم فاممزت تسز
ن ن عَـم تُـم كِمم ن  يامم  سَـم يـم دَن تسز
تَـن ناممزن  كُـمم لـن ناتسز
ان لسَـن يـمم دةن  وان لِـم دَم ةتزني  الإن لَـ ى ى ـه.لِـم كَـن ي نُـن سَـنن ازن ن ن بِـم حُـم كَننز
خقزتس ن
 مَـممزتس ن تسزن عَن  الشاممزت تسز
ن ن
رون  بيمم تسزن ن تس مز
و
ن السيـممزتس ران فيـتس مز
صا
ن رِن خيـنن ن نَن  قاتزني ئِـن ليـ ى ى ن.+ قُـم دوممزم ن تسزم ن نزن تسزن ن مم ن نزن ن ن س قُـن دوننز
خقزتس
س قُـن دوممزتس ن نةس أم يُـم هان  الرَن بُمم ت تسة
املضان بِـن ط الـن كُـممةل ام لسَـم ماممء ون الأن ن رضُممز
مَـن ملوممزن ءَمم تان نِتسز
مِـن ن مَـن جدِن ن كَن  وم كَـم راتزني مَـم تِـم كَ ى ى .نَـم سأن لُـن كَنن ازن ن  يان  إبنَن  اللهننز
خقزن
أمم ن تَـن حفَـممزتس ن تة ظ حَـم يان ة بَـمطرِم يَـمم ت تسز
ن ن
ركِـن نامم ن  البامم بامم  أن نبان  تَـمم وان ضروممس رَم ئيـم سُمم الأن حباتس رز
ثَـن بِـن تهُنن ن نزت  عَـم لىمم  كُـن رسيـ ى ى ـه.وم شَـم ريـمم كَـم ـهُم  فينن ازن ن ن  الخِـن دمةننز
خقزن امم لرَن سوممزتس ليـن ـةتسز أم بيـن نام  المُـم كَـمم ت تسز
ن
رَّن م  ان لبامم ن ر أن نبان  دان ن وممدز
أُن سقُـممزتس فُـن ناتسز
ثَـن بِـن تهُنن ن نزت  عَـم لىن  كُـن رسيـ ى ى ـه.

Aspazeste (Greet One Another)

Acpazec;ezz allilyouc en vilymaxxti.`a zz x zxazgiwzz.

Azz myzz n. Kuzriex  `elex `ycoxx n@ Kuzriex  `elex `ycoxx n@ Kuxx riezz.zqed cd.
`ele zz.zw ed w xs.x x `ycoxs.z -cd.
cd x x.z x.z x x.x e ed.cd
n@

`eztez vazz cd cd.zi pezz. Iyxxcoxxc. Piz `,riw ctozz.w x cd c.
`pSyzzriz. `m`Vnouzz]z. cwtem `ezzrozn aouozz.zed cd h.
na
zz.zw ed w xs.x x i naxs.z -cd.
cd x x.z x.z x x.x e ed.cd
n.

`
zCtww mezz.zz.zrf ed.cd.zn kaw lozz.w x cd c@
`
zctww mezz.ed ed.cd n. ezulaw bozz.w x cd c@
+ `zctww mezz.ed ed ed ed.cd n. ezktew nwzz.w x cd c@
`
zctww mezz.ed ed.xn ezn`izryw nyzz.w x cd.
`ctomezn. metavobou :ezzou. ke `trox mou. kew  kaw tax nuzz.zed cd.
xezz.zw ed w xs.x x oxs.z -cd.
cd x x.z x.z x x.x e ed.cd
c.

Pi
w ` zklizrozc nem pilazozc tyzzrf. qezn `ozutwzzbh. nexm `ozzu. sezp`w hmozz.w x cd t.
nem `o
zucezmnizz. nexm `oux.z,aw rwzz.w x cd f.
+ Faz w zz.ed ed ed ed.zi `znnezteznbazz l. `ez `w pswzz.w x cd i.
`e
z `pcaz  `w n]zz. `axnax.ztow lyzz.w x cd.
`ntezteznnazu `epi;uzciza+xc tyzrizozzn.
`erez pizacwma ne+zm piz `zcnozzf. `entez Ezmmaznozuyzz.cd l peznNouw ] zz.w x cd.
,yxx. `ez`hzryizz.zed cd.
`ezz.zw ed w xs.x x  joxs.z -cd.
cd x x.z x.z x x.x e ed.cd
f.

E
zrez niz`azggezlozc. `ozhiz `ezraw tozzu.
ne
zzm niz`ax r,yx.az`ggezlozz.w x cd c.
niCezrazvizma + na picoz`ou `zntezznh.
nezm niz<ezrozubizzm. ex ;mezz.zh `w mbazz.w x cd l.
ezuhw+zbc `znnouw hozz.e;bezz.emeztcazi`ezz. `nte pezfnizs]zz. `zn`ww `ozz.w x cd u.
`n`a
zt`zsezr;e`wrizn `zmmozzf. ouow h `zn`azzt. `zscazjizz.z `w mmozz.w x cd f.
euhwzc qen ou` zcmyz `zn`ozu`wzzt@ euww s `zebozzl. exujwzz.zz `w mmozz.w x cd c.

Jezz `agizozc. + `azzgizozc. + `azzgizozc@ + Kuzzrizozc.
+ caxx.-xx.-xx.- bax xx wzz;@
+ `zzplyryzzc.+  `ozzouzz.rax xx nozzc.
kez+  `yw + gyx@ + tyzzc. + `azz-zz.gix xx ac.
- couzz. dox xx xyzzc.

Aspasmos Watos (O Lord)

`zP[ozz x.x x cd ic. `x Vnoux ]c ed.x v.x  `x ntex cd.
+zc x
 nix jov x cd.x zz x m kox zz v cd tk.  ox uox h jouc xs.
x cd
st `ezzbox l qez vf.cd.+xx n `x tvev.cd cd.
x
 `ax nazz.x cau ozuoxh jezzm`x psix nic ed.x xa `zntazibwx  `x n`ax cd.
+zc x
lox liv x cd. cex btwx tc ox uox h cezzmnyv catc ;azi `ezztazc`z[oc xs.
x ca
c `znjex  tex koz vf.cd.+xx u`ix nav.cd cd.


zc
m Azz.x v cd. axlyx louc ed.x v.x iaxAx cd.
+zc axlyx louv x cd.x xiax  Azz.dd.v cd.ax lyx louc z iax.


From Paapi 10 to Tobi 10 (October 20/21 to January 18/19):
`x cmouca `eznix cix ]z vf.cd.zz nex m nix civ.cd cd m.


From Tobi 11 to Paoni 11 (January 19/20 to June 18):
`x cmouc  `eznix `ax yz vf cd r.  `x ntex  `x tvev.cd cd.


From Paoni 12 to Paapi 9 (June 19 to October 19/20):
`x cmouc  `znixmwx oux vf cd.  `x m `x viax rov.cd cd.


zzMaxrezz.x v cd.x  pex knac ed.x v.x i nex m tex cd.
+zc x
khi
x ryv x cd.cd nyx  oxx v cd..zzi `zzncozzbt `zzmpex klax o A A c.


`Ax x giocd c.  `ax x giox +xx c.  `av.xx gioxx c.
Kuzqw rix oxx c cav. baxx wxx ;.
`ply+zc ryxx c.  `ox  oux raxx noxxc.
kez `yz gyx tyzc `azgixx ac cozzu dov.zv.xs x.xs x xyxx c.
Oz Lozz x.x x cd.x x rd Goc ed x v.x d ox f hox cd
+zc x
sts, rex tuv x cd.x zz x rn ax.zz v cd.x nd bex hoc xs.
x v x x
ld froz.vf.cd.+xx m heax vev.cd cd.
zz
n, ax nd loozz.x v cd k. ax nd vix sic ed.x v.x t thix s vix cd.
+zc x
ne, rex stov x cd.x re azznd ex stax.blizzsh Hev cd r. thix s whix ch Youc xs.
x v x
r rix ght haz.vf.cd.zznd hazzs plax ntev.cd cd.


zc
d.  Azz.x v cd.x llex luc ed.x v.x iax ax cd.
+zc x
llex luv x cd.x x iax azz.ss.v.cd.x llex luc z iax.

From Paapi 10 to Tobi 10 (October 20/21 to January 18/19):
Blex v ss thex x  seez.vf.cd.zzds azznd thex  hev.cd cd rbs.


From Tobi 11 to Paoni 11 (January 19/20 to June 18):
Blex v ss thex x  aiz.vf.cd.zzr ozzf heax vev.cd cd n.


From Paoni 12 to Paapi 9 (June 19 to October 19/20):
Blex v ss thex  wax tez.vf.cd rs ozzf thezz  rix vev.cd cd r.


Mazc y Youzz.x v cd.x r mex rcyc ed.x v.x  ax nd peax cd.
+zc x x
ce bev x cd.x x x  ax.zz v cd.. fozzrtrezzss tozz Youx r pex oplecd .


Hox x lycd. Hox x lyx +xx. Hov.xx lyxx.
Lozc xx rd ov.xx f hoxx sts.
hea
+zc vexx n. av.xx nd eaxx rth.
azzre fuzzll ox f Youxx r hozz lyv. Glozv.xs c.xs x ryxx .
أميُـمـهامم نزن ن تسز ان لرَن بُت ـسزن از إن لَـن ـهُن تسز
+مت ن
القـن ـواازن تسزن ممت، أن رجِـنزمم ا تس ـع. وأن طَـن ـلِـت نيز
ن ا ن
ـع مِـن ـنَم اشزتسز+نن السَـن ـماازتس تسز
مم
ء، وأن نظُـممزن ا تس ـرز ومتَـمـعَـن ـهَـت ـسزن ا ـدز هَـن ـذِن هِن تسز
+مت ن
الكَـن ـرمَةا ن تسز أن صلِـممـحهام ومثَـن ـبِـن ـتهاا تسزهَـمـذِمهِم الَـمـتيت نيز
ن ا
 غَـمـرَمسَـن ـتهامزاشزتسزمم يَـن ـميـن ـنُـازتس تسز


مت
ـك هَـممزن ا تسزن ـلليـن ـلوت ـسزن ازن يان هَـن تسز
+مت ن
ـلليـن ـلوا ن تسزن ن يان هَـممزممزا تسزن ـلليـنـلوت ميانز


من 12 بؤونه إلى 9 بابه (19 يونيو إلى 19/20 أكتوبر):
بان رِا ن ك ميـن ـامزاشزتسزممهَن  النَـن ـهرِازتس تسز


من 10 بابه إلى 10 طوبه (20/21 أكتوبر إلى 18/19 يناير):
بان رِا ك ان لزِن رومزاشزتسزممعَن  ون العُـازتس تس ـشب.


من 11 طوبه إلى 11 بؤونه (19/20 يناير إلى 18 يونيو):
بان رِا ك أن هويـن ـَـمزاشزتسزممـةَن السَـن ـماازتس تس ءز


فَـممـلتَـن ـكُـممزن ا تس ـنز رَن حمَـن ـتُـت ـسزن ازن ـكَن  ون تسز
+مت
 سَـن ـلان مُـا ن تسزن ن ن ـكَنزمم ا تسزز حِـممـصناًمم لـممـشَـن ـعبِـن ـكَتسز


قُـن ن ـدون +نن سز قُـازنن ـدونن سز قُـم ن ممـدوممس رَبُن  الصان باازنن ؤتممز
امملسَـن ـماممء ون الأن رضُم مَـمـملومءَمتاممنِمز
مِـمـن مَــجدِن كَم الأت نيزني نزني ممقدَنن س.

Piwik

Pizzwizzk `cd.zzntez `zpwzz.
v
nq `ex tacd.x f`izz `ezz v pezz cyz x xs.
x
t nacd n.  `ex box lqex.zzn `v tvecd.
ax f]x  `xx m `x pwx nq `c.c mpix kox cmozzc.`zzN;ozz hwcd.zzi Max rizz.
x
`ax  `ax recd.x fazzi qezz v n tezznez x zjizz.
`x mpicd. max nnaz `znnox.zz`yv tocd n.
`ex tax f`ixx. `ex box lqec.c n `x viwcd t.`Azrezzmazzcf acd.zz[nex  ;wzz.
x
lex b ax f]cd.x  nazzn `zz v mpezz fcwz x zmazz.
nex m pecd f. `x cnox f ex.zzttav iyoucd.
x x
t axx.x nwx nq sac.c  `ex necd h.Cezztwzzoucd.nouzz hax rozz.
v
k `x njecd.x  nizz,ezz v rouzzbiz x xs.
x
m necd.x m nix cex.zzrav vicd.
x x
m cexx. `x snax u `ec.c rox k acd n.Teznnazzu `ezzrocd.zzk  `x mmyzz.
x
nix hix jecd.x n pizzmazz `x nex rswzzouz x zsizz.
tezn `z [icd.  `ex box lqex.zz n pev kcwcd.
max  nex m  pexx.k `x cnox f ec.c ttax iyoucd t.Ezz;bezz vacd.zzi tezn `z[izz.
v
cix  `cd.x mmozz. azz v xizzwz x xs.
x
c qecd n.  hax n ux mnox.zzlov gicd.
x
ax  `xx m `x prox vyc.c tix kocd n.Jezz azzucacd.jizz ex ;byzz.
x
]x. `x nhax n `zhbyzoux izz. ezz v utazziyouz x xs.
x
t  ]cd. bax kix  ex.zz ;ouv acd b.
`x ntex  pixx nix s]x  `c.c noux rocd .Tezzn]zzhocd.zz tex ntwzz.
v
bh.  ex ;recd.x nsazzsnizz v  ezzunaz x xs.
x
`i hicd. tex n nex `x.zzprev cbicd.
x
`ax  `xx ntox tf `x mpic.c max irwx mizz.Hizztezzn nicd. `x prex cbizz.
x
ax `x ntex  ]z;ez `ox tozzkozzc `ez;ouzax b Mazzriz x zazz.
`x P[ocd.x ic azriz `zz.x hmov t nax n `zzm
pi
x ,wx  `exx box l `x ntec.c  nex nnox bizz.Hizztezzn nicd. `x prex cbizz.
x
ax  `x ntex  nizazr,izazggezlozc ez;ouzazb Mi,ayzl nezn Gazzbriz x zyzzl.
`
x P[ocd.x ic azriz `zz.x hmov t nax n `zzm
pi
x ,wx  `exx box l `x ntec.c  nex nnox bizz.
Thexx  Breacd.zzd ox f lizz.
v
fe whix cd.x zzch cazz v zzme doz x xs wn
fo
x r ucd s. frox x x zzm heav vecd n.
hax s gix vexx n lix x fe toc.c  thex  wocd rld.An
zzd youzz toocd. Ozz Max ryzz.
v.
hax cd ve. box zzrn izz v n youzzr woz x xs mb.
the
x  racd.x tiox nax.zzl Mav nnacd.
whix x ch caxx.x me frox m thec.c  Fax thecd r.You ha
zzve brouzght Hizm focd rth wizzthoux t blezz.
x
mix sh Hex  gacd.x ve uzzs Hizz v s Bozzdyz x xs.
x
acd.x nd Hix s prex.zzciouv s Bloocd.
x
d ax nd wexx.x  lix ve foc.c rex vezzr.A
zzrouzznd Youcd.zz x stazz.
v x cd.x
nd thezzchezz v ruzzbiz x xs.
x
m acd.x nd thex  sex.zzrav phicd.
x
m ax nd thexx y cax nnox t looc.c k ax t Youcd .We
zz bezzhocd.zz x ld Youzz.
v
 ux pocd.x zzn thezz v azzltaz x xs r,
a
x nd wecd.  pax rtax ke ox.zzf Youv r Bocd.
x
dyx axx.x nd Youx r prec.c cioux s Bloocd d.The
zzrefozzre wecd. ezz xax lt youzz.
v.x
becd.x zzfizz v ttizznglyz x xs.
x
wicd.x x th prox zzphev ticd.
x x
c hyxx.x x mnoc.c lox gycd.Fo
zzr thezzy spocd.zzke ox f youzz.
v x
wicd.x zzth greazz v t. hozznoz x xs.
x
r, Ocd. Hox x lyx.zz Civ tycd.
x x
oxx.x x f thec.c  greax t Kicd ng.We
zz ezzntreacd.zzt ax nd prazz.
v
y thax t wecd.x  mazzy wizz v n mezzrcyz x xs.
x
throucd gh. youx r ix ntex zz rcev ssiocd ns.
wix x th thexx. Lox vex r oc.c f Max nkicd nd.Throu
zzgh thezzz icd n.tezzrcex ssiozz.
v
ns ox xaf thez  Thezox tozzkozz v s, Saizznt Maz x zryzz.
O
x  Locd.x x rd, grax.zz v nt ucd s.
thex fox rgixx ve.nex ss ox f  oc.c ux r sicd ns.Throu
zzgh thezz icd n.tezzrcex ssiozz.
v
ns ox f thex hozlyz Azrchazngezzls Mizzchaezl aznd Gax brizzez x xs l,
O
x  Locd.x x rd, grax.zz v nt ucd s.
thex fox rgixx ve.nex ss ox f  oc.c ux r sicd ns.