Papal Hymns Procession Hymns

 

Seasons > Papal Hymns > Procession

 

O King of Peace (Epouro)

`zPouzzrox  `xntex ]xx.x c z xx.
hizzryx cd.x nyv mox.+x i naxx.
x
n `x ntezz -cd.cd.+cd khix ryz x znyzz.
c
+zzemnizz x nax n  `x ntezz.cd.c z xx k.
hi
zzryx cd.x nyv  ,ax.+x nexx n.
no
x bix nazz -cd.cd.+cd n `ex boz x xs.zzl Jwzz c r `ex bocd.x c z zzl
`
zznnizzjax cd.x jiv x.`+x ntexx.
x x
]zz -cd.cd.x ex k`klyx ciz x z`azz.
`a
+xx x x rix cozz cd.c z xx bt `ezzrox cd.
x v x.+x
c `xx.x nnex ckizz -cd.cd.
x
m sax `ex nez x xs h.Ezzmmazz c noux ycd.x c z xx l.
pe
zznnoux cd.x]v x.x  qexx.
x
n tex nmyzz -cd.cd.cd ]x   ]z x znouzz.
qe
+zn `p`wzz x oux  `x ntezz cd.c z xx.
Pe
zzfiwx cd.x v x.+x t nexx.
x
m Piz`pnezz -cd.cd.+cd umaz E;ouzaz x xs b.`zzNtezz c f `x cmoucd.x  `ex rox xx n.
ty
zzrex cd.x v x n.  `x ntexx.
x
ftoux bozz -cd.cd.x  `+x nnex nhyz x xst.
`
+zzntezz x x ftazl[ozz cd.c z zz
`zznnizzswx cd.x niv x. `+x ntexx.
ne
x n'uz,yzz -cd.cd. nex m nex ncwx maz.x xs +zTeznouzwx st `x mmox k `wx  Pi `x,rix ctozz.
x
c  nex m Pex kiwxt `x n. `zzagax ;oc zc@
ne
zzm piz `zPnexumax. ex ;oux ax b
je
z azk`ix . ax kcwz]z.  `x mmox n nax i nazzn.
Ozz Kizc x x ng oxx.x c z xx.
zz
f peax cd.x v x.+x ce graxx.
x x
nt  uzz -cd.cd.+cd s youx r peaz x xs ce.
e
+xx x stax blizsh fozr uzz.cd.c z xx s.
you
zzr peax cd.x v ce ax nd fo+x rgixx.
x x
ve uzz -cd.cd.x s o+zzux r siz x xs.


zzns Dizz c x specd.x c z xx rse.
thezz ex cd.x v x.ne+x miexx.
x x
s ozz -cd.cd.+cd f thex  chuz x xs rch.
a+xx x nd fozrtizfyx  hezz.cd.c z xx r.
thazzt shex cd.x v x. ma+x y noxx t.
be
x shax kezz -cd.cd.x n fo+zzrex vez x xs r.


E
zzmmazz c nux ecd.x c z xx l.
ozzux cd.x ra Gov x d i+x s noxx.
x
w ix n ozz -cd.cd.+cd ux r miz x xs dst.
wi
+xx x th thex glox ryzz.cd.c z xx.
ozzf hix sa Fa cd.x thev x.+x r axx.
x
nd thex  Hozz.-cd.cd.x ly+zz Spix riz x xs t.


Ma
zzy Hezz c x blecd.x c z xx ss.
u
zzs ax cd.x v x.+x ll axx.
x
nda puzrizfyzz -cd.cd.x  o+zzux r heaz x xs rts.
a
+zznd heaxx l thex  six cknezz.cd.c z xx.
zz
ssex cd.x v x s o+zzf oxx.
x
ux r souzz.-cd.cd.x ls a+zznd box diez x xs s.


We
x wox rshix p youx.x x Ox  Chrizz.
x
st wix x th youx x r. goozzd Fax thec zr.
a
zznd thex Hox x lyx  Spix rizta
fo
zr youz hazve coxme. azznd sazved uzs. Hax ve mex rcyz ozn ucd s.

Evlogimenos

Ezc ulozc gux mex noz.c.zx w x x x xx c.
`ox x  ex x r,ozc.x mex noz.c.zx w x x x xx c.


ex x n `ox znozmazx tiz Kux rix ouz.c.zx w x x x xx.
(o)x  pax lizn ezn `oznozmazx tiz Kux rix ouz.c.zx w x x x xx.


Wx cax nnax twz  `zuiwzc.x  Dax uiz.c.zx w x x x xx.
(i)x d pax lix n twz  `zuiwzc.x  Dax uiz.c.zx w x x x xxd.


Wx cax nnax  ex n tyzc c ux 'ix ctyz.c.zx w x x x xx.
(y)x c  pax lix n ex n tyzc c ux 'ix ctyz.c.zx w x x x xx c.


Wx cax nnax  bazcizlize touz  Ix crax yz.c.zx w x x x xx.
(y)x l  pax lix n bazcizlize touz  Ix crax yz.c.zx w x x x xxl.Tezzn. er'alin enjw `mmoc@  Aw llyx qw.x qw.+er .cd ed w xs.
ze x (cd.cd.zc x cd.+z.)2x +zx zx.xx louzz.zzi`acc


A-cc w llyx qw.x qw.+er .cd ed w xs.
ze x (cd.cd.zc x cd.+z.)2x +zx zx.xx louzz.zzi`acc


A+cdd.zllycd.zzlouzz.zzi`acc.


Pix `wzouz vazz.x  Pex nnouzz.vv.x zz cc x zz]zz.zz pecc.
pazzlizzn pizz`wzouz vazz.x  Pex nnouzz.vv.x zz cc x zz]zz.zz pecc.
Blezc ssex d ix s Hex Whox  coz.c.zx w x x x xx mes.
ix x n thex x  nazc me ox f thex  Loz.c.zx w x x x xx rd.


ax x gax in, izn thez nazc me ox f thex  Loz.c.zx w x x x xx rd.


Hox sax nnax  toz thez Sozc n ox f Dax viz.c.zx w x x x xx d.
ax x gax in, toz thez Sozc n ox f Dax viz.c.zx w x x x xx d.


Hox sax nnax x  izc n thex  hix ghez.c.zx w x x x xx st.
ax x gax x in, izc n thex  hix ghez.c.zx w x x x xx st.


Hox sax nnax Ox Kizx ng ozf  Ix srax ez.c.zx w x x x xx l.
ax x gax in, thex  Kizx ng ozf  Ix srax ez.c.zx w x x x xx l.


Lezzt ux xs sizng sazyiw ng:  Aw llex x.x x.v.cd ed w xs.
ze x (c.c.zc x cd.+z.)2 x +zx xx.xx luzz.zziacc.


Acc x llex x.x x.v.cd ed w xs.
ze x (c.c.zc x cd.+z.)2 x +zx xx.xx luzz.zziacc.


A+cd.zllecd.zzluzz.zziacc.


Glox ryx  bezz.vv.x zz cc x zz to-zz. ozzur Gocc d
agax in, Glox ryx  bezz.vv.x zz cc x zz to-zz. ozzur Gocc d.

Evlogimenos (Coptic & English)

Ezc ulozc gux. mex noz c.zx w x x x xx c.
`ox x  ex x r,ozc.x mex noz c.zx w x x x xx c.


ex x n `ox znozmazx tiz. Kux rix ouz c.zx w x x x xx.
ax x gax in, izn thez nazc me. ox f thex  Loz c.zx w x x x xx rd.


Wx cax nnax twz  `zuiwzc.x  Dax uiz c.zx w x x x xx d.
ax x gax in, toz thez Sozc n. ox f Dax viz c.zx w x x x xx d.


Wx cax nnax  ex n tyzc c  ux. 'ix ctyz c.zx w x x x xx c.
ax x gax x in, izc n. thex  hix ghez c.zx w x x x xx st.


Wx cax nnax  bazcizlize touz. Ix crax yz c.zx w x x x xx l.
ax x gax in, thex  Kizx ng ozf  Ix s. rax ez c.zx w x x x xx l.Tezzn. er'alin enjw `mmoc@  Aw llyx qw.x qw.+er .cd ed w xs.
ze x (cd cd.zc x cd.+z )2x +zx zx.xx louzz.zzi`acc.


A-cc w llyx qw.x qw.+er .cd ed w xs.
ze x (cd cd.zc x cd.+z )2x +zx zx.xx louzz.zzi`accA+cdd.zllycd.zzlouzz.zzi`acc.


Pix `wzouz vazz.x  Pex nnouzz.vv.x zz cc.x zz]zz.zz pecc.
pazzlizzn pizz`wzouz vazz.x  Pex nnouzz.vv.x zz cc.x zz]zz.zz pecc.

Ekesmarwout

`zK `zc cmazc.cc rwouzz.zc t `azz cd.
x
lyzc x .x ;wzc.zc c nezc m Pex.x kiwzc t `zc n`azz.cd.
x
gazc x.x ;ozc.zc c nezc m Pi`x pnezz.cd.
x
umazc  ex ;oux axx.v cd.
zc
b jezc  ax.x k`izc  ax kcwx ]zz.cd.
v v.
`zzmmocc n.In the presence of the pope, the following verse is chanted:
Hix tex n nic.c `ex u,yc.  `zntez pezniwzt ezttazi`youzt `znazr,iz
`ezrex uc pazpaz azbbaz Tazwac.c zzdroz x xs c.
`x P[oxx.x ic azriz `x.zzhmox x t nazzn `zzmpix ,wx  `exx.
box l `x ntec.c  nex nnox bizz.


In the presence of a bishop, the following verse is chanted:
Hix tex n nic.c `ex u,yc.  `zntez pezniwzt ezttazi`youzt `znazr,iz
`ezrex uc pazpaz azbbaz Tazwazdrozc.
nezm pezniwzt `zn`ezpizckozpoz c ax bbac.c  Dazzuiz x xs d.
`x P[oxx.x ic azriz `x.zzhmox x t nazzn `zzmpix ,wx  `exx.
box l `x ntec.c  nex nnox bizz.


In the presence of bishops, the following verse is chanted:
Hix tex n nic.c `ex u,yc.  `zntez pezniwzt ezttazi`youzt `znazr,iz
`ezrex uc. pazpaz azbbaz Tazwazdrozc.
nezm nezniwz] `zn`ezpizckozpoz c. niz eztkyc c. nezzmaz x xs n.
`x P[oxx.x ic azriz `x.zzhmox x t nazzn `zzmpix ,wx.  `exx.
box l `x ntec.c  nex nnox bizz.
Blex x ssezc.zz xx d azz.zc re Youzz cd.
x
 i+zc x.x ndee+zc.zc d wi+zc th Youx.x r goozc.-x cd.cd.
x
d Fazc x.x thezc. +zc r azc nd thex x Ho-zz.cd.
x
lyzc  Spi-x x rizz.x x cd.+x x t fozc r Youx  hax ve cozc.-x x zz.cd.
c c
me ax nd. sazzved ucc s.

Kalos Aki

Kalozc azk`iz saron `zmvozoux vyezttaziyouzt `mmakazrizozzc.
va pi
zer`vmezu`iz `znkazlwzc. Pezniwzt e;ouazb abba Tazwazdrozzc.

Tense
+z p`zhmozt `ntotf `m`zVnouz]z. ez;bez `zthiryznyz `ntezkmezt[ozic.
`w pima
zn `ezcwouz `zmmazinouz]z. Pezniwzt e;ouazb abba Tazwazdrozzc.


Qen `pji
zn `eztazf`iz nazn `ezqouzn@ `nje pizhizseznnoufi `znkazlwzzc.
`
zntez pezkjizn`iz sazrozn. Pezniwzt e;ouazb abba Tazwazdrozzc.

`A pi
+zrazsiz mazh `znneznhyzt@ nezm nezn`z'uz,yz qezn `zP[ozic@
ouoh a
zn]`wouz `nnefmeztseznhyzt. Pezniwzt e;ouazb abba Tazwazdrozzc.


E
z;bez vazi qezn ou]maz]x. teznezrezuvozmizn kazlwzzc.
je
z `wzcaznnaz qen nyezt[ozciz. Pezniwzt e;ouazb abba Tazwazdrozzc.

`W
+zcazutwzc ten[ici `zmmox k@ nezm Dazuizd pizhuzmnozdozc@
je
z `P[ozic caouz`iznazm `zmmozk. Pezniwzt e;ouazb abba Tazwazdrozzc.


Va
z pizkaz]z `ndauizdizkozn@ nezm niz`cbwouz`iz eznkazlwzzc@
va
z ]zcozviza `nte Cozlozmwzn. Pezniwzt e;ouazb abba Tazwazdrozzc.

Pa
x tex r paztezrwzzn@ ax r,yz`ezpizckozpozzn
pi
x myx n pizmeznwzn. Pezniwzt e;ouazb abba Tazwazdrozzc.


`O pa
zpaz kez paztrizaz,yzc@ tyzc pozlezwzc `Alezxazn`drizazzc@
ne
zm `zpcezpi `znnezc,wzraz. Pezniwzt e;ouazb abba Tazwazdrozzc.
It is pleazsaznt that youz came to uzs tozdax y.  Oz hoznozred aznd blezssezd ozzne
who i
zs of the beautifuzl rezmezmbraznce. Our hozlyz fazthezr Abba Tawazdrozzs.

We
+x  thax nk Gox d fozr thez sazfetyz ozf youzr Hozlizneszs
O the she
zpherd the bezlozvezd ozf Gozd. Our hozlyz fazthezr Abba Tawadrozzs.


Whe
x n wec  rez ceix ved. thex goox x d nezzws
o
x f youx r cozzmizng. Our hozlyz fazthezr Abba Tawadrozzs.

Jo
+x y fix lled ozuzr heax rts ax nd soux ls izn thez Lozrd
and we glo
zrizfized Hizs cozmpazssiozns. Our hozlyz fazthezr Abba Tawadrozzs.


The
x refozre wez greaztlyz prax ise. wix th pleax surze sazyizzng.
"Ho
zsaznnaz izn thez hizghezst." Our hozlyz fazthezr Abba Tawadrozzs.

The
x refozre wez ezxazlt youz wizth Dazvizd thez chazntzer sazyizzng.
"The
z Lozrd izs ozn youzr rizght haznd." Our hozlyz fazthezr Abba Tawadrozzs.


Who i
zs of the understanding ozf Dazvixd. azznd thezz goozd teazchizzng.
who i
zs of the wisdom ozf Sozlozmozn. Our hozlyz fazthezr Abba Tawadrozzs.

O
+x  fazthezr ozf fazthex rs thezz azx rchbizshozzp.
the
zz shezphezrd ozf shezphezzrds. Our hozlyz fazthezr Abba Tawadrozzs.


O
zz pozpe aznd paztrizazrch of the cizty of Azlezxazndrizazz.
a
znd thez rezst ozf izts ciztiezs. Our hozlyz fazthezr Abba Tawadrozzs.
مَرحباًم بقدومك إلَـمـينـمـا اليَـمـوم أيهام الطومبامويم المُـمـكَـمـرَممم.
صا
محِـمـب املذِمكرِم الجَـمـميـمـل. بـمـنيومت اثؤوامب اڤا تاموامضروممس.

نـ
شكُـمـرُم امللهم عَـمـلىن  سَـمـلاممَـمـة. قَـمـدامستـكُـمـم
أيها
م الرامعيم محِـمـب املإملهم. بـمـنيومت اثؤوامب اڤا تاموامضروممس.


عِـ
ن ندَممام ومصَـمـلَـن ـت.إملـمـينام البُـمـشرىم الَـمـتيم/.
لِـ
مـقِـمـدوممِـمـكَم الحَـمـسَـمـن. بـمـنيومت اثؤوامب اڤا تاموامضرومس

قَـ
مـد +ملأَم الفَرَحُم قُـمـلومبنانز ومنِـمـفومسِـمـنام بـمـالرممب.
و
ممَـمـجَـمـدنام رأمفَتَهُ. بـمـنيومت اثؤوامب اڤا تاموامضروممس.


مِـ
مـن أمجلِم هَـمـذام نَـمـمدَمح جيداًم بمسَـمـرةم قامئِـمـليـممـن.
"أو
مصَـمـنام فيم الأمعامليم." بـمـنيومت اثؤوامب اڤا تاموامضرومس

مِـ
مـن أجلِم هَـمـذام نعَـمـظمكَم مع داومد المرَمتِـمـل قامئِـمـليـممـن.
ملرَمبُم عَـمـن يَـمـميـمـنَـمـك." بـمـنيومت اثؤوامب اڤا تاموامضروممس.


ذو
ن  الفَـمـهمِم الدامومديم، ومالتَـمـعامليـمـم املحَـمـسَـمـنَـممـة.
يا
م ذام حِـمـكمَـمـة سُـمـلَـمـيمامن. بـمـنيومت اثؤوامب اڤا تاموامضروممس.

يا
 أن بِم الآمبان ء. رَمئيـمـسُم الأمسَـمـاقِـمـفةمم.
و
ن ران عيم الرُمعامة. بـمـنيومت اثؤوامب اڤا تاموامضروممس.


يا
م بامبام ومبَـمـطِـمـريـمـرك مدينة املإمسكَـمـندَمريـمـةمم.
و
ن بامقيم تُـمـخومها. بـمـنيومت اثؤوامب اڤا تاموامضروممس.

123movies