Annual Hymns

"For Thou Thyself art He who offers and is offered,
who accepts and is distributed" (Prayer of the Cherubic Hymn)

Tunes > Annual > Liturgy of St. Basil: The Bread of Life

Piwik

Pizzwizzk `cd.zzntez `zpwzz.
v
nq `ex tacd.x f`izz `ezz v pezz cyz x xs.
x
t nacd n.  `ex box lqex.zzn `v tvecd.
ax f]x  `xx m `x pwx nq `c.c mpix kox cmozzc.`zzN;ozz hwcd.zzi Max rizz.
x
`ax  `ax recd.x fazzi qezz v n tezznez x zjizz.
`x mpicd. max nnaz `znnox.zz`yv tocd n.
`ex tax f`ixx. `ex box lqec.c n `x viwcd t.`Azrezzmazzcf acd.zz[nex  ;wzz.
x
lex b ax f]cd.x  nazzn `zz v mpezz fcwz x zmazz.
nex m pecd f. `x cnox f ex.zzttav iyoucd.
x x
t axx.x nwx nq sac.c  `ex necd h.Cezztwzzoucd.nouzz hax rozz.
v
k `x njecd.x  nizz,ezz v rouzzbiz x xs.
x
m necd.x m nix cex.zzrav vicd.
x x
m cexx. `x snax u `ec.c rox k acd n.Teznnazzu `ezzrocd.zzk  `x mmyzz.
x
nix hix jecd.x n pizzmazz `x nex rswzzouz x zsizz.
tezn `z [icd.  `ex box lqex.zz n pev kcwcd.
max  nex m  pexx.k `x cnox f ec.c ttax iyoucd t.Ezz;bezz vacd.zzi tezn `z[izz.
v
cix  `cd.x mmozz. azz v xizzwz x xs.
x
c qecd n.  hax n ux mnox.zzlov gicd.
x
ax  `xx m `x prox vyc.c tix kocd n.Jezz azzucacd.jizz ex ;byzz.
x
]x. `x nhax n `zhbyzoux izz. ezz v utazziyouz x xs.
x
t  ]cd. bax kix  ex.zz ;ouv acd b.
`x ntex  pixx nix s]x  `c.c noux rocd .Tezzn]zzhocd.zz tex ntwzz.
v
bh.  ex ;recd.x nsazzsnizz v  ezzunaz x xs.
x
`i hicd. tex n nex `x.zzprev cbicd.
x
`ax  `xx ntox tf `x mpic.c max irwx mizz.Hizztezzn nicd. `x prex cbizz.
x
ax `x ntex  ]z;ez `ox tozzkozzc `ez;ouzax b Mazzriz x zazz.
`x P[ocd.x ic azriz `zz.x hmov t nax n `zzm
pi
x ,wx  `exx box l `x ntec.c  nex nnox bizz.Hizztezzn nicd. `x prex cbizz.
x
ax  `x ntex  nizazr,izazggezlozc ez;ouzazb Mi,ayzl nezn Gazzbriz x zyzzl.
`
x P[ocd.x ic azriz `zz.x hmov t nax n `zzm
pi
x ,wx  `exx box l `x ntec.c  nex nnox bizz.
Thexx  Breacd.zzd ox f lizz.
v
fe whix cd.x zzch cazz v zzme doz x xs wn
fo
x r ucd s. frox x x zzm heav vecd n.
hax s gix vexx n lix x fe toc.c  thex  wocd rld.An
zzd youzz toocd. Ozz Max ryzz.
v.
hax cd ve. box zzrn izz v n youzzr woz x xs mb.
the
x  racd.x tiox nax.zzl Mav nnacd.
whix x ch caxx.x me frox m thec.c  Fax thecd r.You ha
zzve brouzght Hizm focd rth wizzthoux t blezz.
x
mix sh Hex  gacd.x ve uzzs Hizz v s Bozzdyz x xs.
x
acd.x nd Hix s prex.zzciouv s Bloocd.
x
d ax nd wexx.x  lix ve foc.c rex vezzr.A
zzrouzznd Youcd.zz x stazz.
v x cd.x
nd thezzchezz v ruzzbiz x xs.
x
m acd.x nd thex  sex.zzrav phicd.
x
m ax nd thexx y cax nnox t looc.c k ax t Youcd .We
zz bezzhocd.zz x ld Youzz.
v
 ux pocd.x zzn thezz v azzltaz x xs r,
a
x nd wecd.  pax rtax ke ox.zzf Youv r Bocd.
x
dyx axx.x nd Youx r prec.c cioux s Bloocd d.The
zzrefozzre wecd. ezz xax lt youzz.
v.x
becd.x zzfizz v ttizznglyz x xs.
x
wicd.x x th prox zzphev ticd.
x x
c hyxx.x x mnoc.c lox gycd.Fo
zzr thezzy spocd.zzke ox f youzz.
v x
wicd.x zzth greazz v t. hozznoz x xs.
x
r, Ocd. Hox x lyx.zz Civ tycd.
x x
oxx.x x f thec.c  greax t Kicd ng.We
zz ezzntreacd.zzt ax nd prazz.
v
y thax t wecd.x  mazzy wizz v n mezzrcyz x xs.
x
throucd gh. youx r ix ntex zz rcev ssiocd ns.
wix x th thexx. Lox vex r oc.c f Max nkicd nd.Throu
zzgh thezzz icd n.tezzrcex ssiozz.
v
ns ox xaf thez  Thezox tozzkozz v s, Saizznt Maz x zryzz.
O
x  Locd.x x rd, grax.zz v nt ucd s.
thex fox rgixx ve.nex ss ox f  oc.c ux r sicd ns.Throu
zzgh thezz icd n.tezzrcex ssiozz.
v
ns ox f thex hozlyz Azrchazngezzls Mizzchaezl aznd Gax brizzez x xs l,
O
x  Locd.x x rd, grax.zz v nt ucd s.
thex fox rgixx ve.nex ss ox f  oc.c ux r sicd ns.