Epiphany Hymns

"This is My beloved Son, in whom I am well pleased. Hear Him!" (Matthew 17:5)

Tunes > Combination > Matins: Hymn of the Seven Tunes

Hymn of the Seven Tunes

1st Tune (Festive Tune):


Pizouzwziniz  `c c ntaz `zvmiv v.
vyv ze  `zetec x.x rouzw-c x.
+x
iniz  `ex.v zrwzmiz ed x.
+zz
ni A bez.rd n  ex.v ;nyou+z  `e-zpiz.ed x.x kozcmo A A c.


Azzkiz `ezpic c.z kozcmov.c c
hi
z tev zean tezkmec x.x tmazirw-c x.
+x
miz  `ax.v.z]z `ktyz ed.x.
+zz
ci A c tyz carc  ;elyx.v.zl qaz pez.ed x x kjzin`i A A .


Azzkcwz]z  `c.c z nAzdav.c m
`
zebov ze l qez n ]c x.x `apaty-c x.
+x
  az kex.v r Ezuaz  `z ed.x
+zz
nre A mhez c.  qex.van ninazkhiz `ntez.ed x x  `zvmou A A .


Azzk]z nazn  `c.c mPiz `pnezumav.c
`zntev ze  ]zmec x.xtsyzri-c x.
+x
  eznhwx.v c ezn`zcmouz ed x.
+zz
 ` A eroz.c k nex.v.zm nezkaz ed x.x ggezloc A A .2nd Tune (Tune of The Bread of Life):


Qezn  `zpjizzn `z;rezf`icd.zz nazn `zeqouzz.
v
n@  `x njecd.x  `zzvnazz v u `zznswz x xs.
z
rpz  `wzzz Piz `x ,rix ctoux.zzc Pev nnouzz.
x
]x  pizzouzzwx ini `x ntac.c  `x vmyic .


Mazzrouzzsacd.zzi `znqeyztezz.
v
n  `x njexa nizlozgizcmozc `zzntezz x pix ouzz wz x ziniz.
oux ozzh a `zmpezn `x;rex fhox.zzbcv tezz.
x
n  `xnjezz  `zzpkax kix  `nnic.c pax ;oc c.


Hiznazz `ntenhwcd.zzc  `x erozz.
v
k  `x nnocd.`yxtozzc nezz v m Dazzuiz x xs.
x
d ezz.x x nwx.zzs ouv byzz.
xx
k@  oxx uox h ex njwc.c  `x mmoc c.


Jez azzuezzrsocd.zzrp  `x mvozz.
v
h  `x njex nazzbazzl `m`vnazz x x u  `zznswz x xs.
za
rpz  `eexx.xx rmex.zz lev tazz.
xx
n  qexx n nex kcax jic.c  tyx rouc .3rd Tune (Tune of Rejoice of Mary):


Cwztezzm `ezztexx.v.zz x x n `x cmyxx.
b.cd
 kax taz.cd x cd.zzpex knizz.c cd.
x x
s]  `x nnazz cd i nazz hmeb n `xP[ozzicx Pezznnoux ]cd.
x
  kax tacc nex kmec.xs tsex nhy A A t.


`zVnouzz]z pizfaxx.v.zz x x irwx ouxx.
b.cd
s  `x nrezz.cd x cd.zzfex rpezz.c cd.
x x
;nax nezz cd f pizz reb fex roizz.x kozznox micd.
x
n  `xnnecc fcwx tp `c.xs nkax lw A A c.


Pizrezzfezzrhexx.v.zz x mix ex tjoxx.
b.cd
r  `x nnyzz.cd x cd `ezz taux vwzz.c cd.
x x
t hax rozzf  `x vrezzfx [ix sswx ouzz. `x ntezz oux ozzn nix becd.
x
n  nox hecc m `x ntouc.xs oux ja A A i.


Qezn tezzkmezzt`xx v.zz x x ,ryx ctoxx.
b.cd
c ax kcozz.cd b]x nacd.zzn `x mpizz.c cd.
x x
ex jwzzrh azriz `zzhmox t nab n. `x mpazz.x i `zzehox oucd.
x
 ex nocc i   `x nac.xs ;nox bi A A .4th Tune (Tune of Let us Give Thanks):


Ezz;rezznezz.xx xx r `zzp.ezm`zpsav.zz cd.cd   `x efaz.cd cd.
z
i  `xnnex njic +c j  `zze `zzpswz x z xx i haz.x xs cd.
rozzk `zzmpez.cd cd.xs k `zzm;ocd.xx zz x ,wzzrix c jcd.x cd.
z
wntz nezzm moxkmezz.cd cd.z x k ex fhwx ouz.


Qezzn tazzi hazz.xx xx n`azztox ou`iv.zz cd.cd  coux twz.cd cd.
xs
n nexnmwc +c.zzit `ezzqouz x z xxn  nez.x xs cd.
zz
m nezznmwz.cd cd.xsit `ezzbocd.xx zz zl  qezn  `zzpoux nocd.x cd.
x
f `zzntex tezz.cd cd.z x k `x ckex pyz.


Ezz;rezznjwzz.xx zz  `xntezzkmex ;myiv.zz cd.cd  `xn`ez.cd cd.
xs
hoxouc +c.zz nizzbez x z xxn  `z.x xs cd n
te
zznhwzzc `ez.cd cd.xstezzkjocd.xx zz xm  nezzm Dax uicd.x cd.
cd
d piz `zprozz.cd cd.z x vyxtyx zc.


Jezz qezzn tezz.xx xx khizzryxnyv.zz cd.cd  Pix `,riz.cd cd.
xs
ctox c Pec +c.zzncwzztyz x z xxr  az.x xs cd.
nex nkoxt az.cd cd.xsntwzzoucd.xx zz xn  jezz ax necd.x cd.
cd
rhexlpizz.cd cd.z xxc `exrozk.5th Tune (Tune of With the Split):


Hyx zzw x.x x.zzppezz ouzzpex.z x xs.x v ;nax nex.x xx.
ztg x
f@  iezz.x x x x.x oux pexthoxx lj `ezz x bycd.xx l
`e
x zzw x.x x. ` zp]zmazz]z  `nhax.z x xs.x xan `x cnyx oux.x xx.
ztg x
  ezz.x x x x.x x usox p hixx ouzz.x macd .


Ex zzw x.x x.xx uezzrcux.z x xs.x v mvwx nix.x xx.
ztg x
n@  qezz.x x x x.x n  oux ax gaxx pyzz  `xmmyicd.xx.
`x zzw x.x x.x nezzuazzggex.z x xs.x v lix kyx.x xx.
ztg x
kazz.x x x x.x tax niz`azpoxx ctozz.x locd c.


`x zzw x.x x.zM `zvryzz]z  `zmpix.z x xs.x v coxjex.x xx.
ztg x
n@  `ezz.x x x x.]z`azvexa  `zmPiz `xx,rizz x ctoucd.xx c.
ex zzw x.x x.x fnyzzouz  `zejex.z x xs.x v n ]x mox.x xx.
ztg z
rtz  sazz.x x x x. `ex `qryix  `ezniz `xx[azz.x lacd uj.


Ex zzw x.x x.x f;wzzhc  `zzmmyx.z x xs.x x nix nix bex.x xx.
ztg x
n@  nizz.x x x x.qex llox i nezm nizaxx lwzz oux `icd.xx.
nex zzw x.x x.x zzm nizzqex.z x xs.x v lsix rix.x xx.
ztg x
  nezz.x x x x m nix dix `ax koxx nizz.x cty A A c.6th Tune (Tune of Crowning Gospel Response):


Nazi `etazfhoztpou(zzarzzarzz xx.)2 zz cd ex ucozzp.
`znjex  Piz `zpnezz.zz.xs umaz e;ouzazzb.
`zm `zvryz]z  `znouzkux ;ax racd.
ezu `zcmoux. `ez `zVnouz]z  `x ncyx x oux. nizzbecc n.Qezzn hazzn` (zzarzzarzz xx.)2 zz cd 'ax lmozzc. nezm haznhwzzc.
nezm haznhwzdyz `m `zpnezumazz.zz.xs tix kozzn.
`zmpiz`ezhox ouz nezm pix `ex jwcd rh.
qezn ouzhyx t `x nax x x t.,azzrwcc f.
1st Tune (Festive Tune):


Ozz x Truec c.x  Liv v ght.
tha
v zqe zt gic x.c ves li-c x.
+x
ght toz  ex.v zveryz maz ed x.
+x
n tha A t coz.rd mes ix v.x ntoz.ed x.x thez wo A A rld.


You
zz cazme izntoc c.z thez wov v rld.
throu
v zqe gh Youzr loc x.c ve fo-c x.
+x
r maznkix.v znd aznd az ed x.
+x
ll the A crezaw tiozw n. rex v. joizced azt Youz.ed x.x r cozmi A A ng.


You
zz x hac c ve. sazved Azdav v m.
fro
v zqe zm dec x.x cezptio-c x.
+x
n aznd dex.v lizverezd Ez ed x.
+x
ve fro A m thez.rd x v.x paz.ed x.x ngs ozf dea A A th.


You
zz x gac c ve. uzntoz  uv v s.
the
v  spizqe zric x.zt ozf soznshi-c x.
+x
p wez praix.v se aznd blezss Youz ed x.
+x  A wiz.rd x v.x th Youz.ed x.x r aznge A A ls.


2nd Tune (Tune of The Bread of Life):


Whe
zzn thezz mocd.zzrnix ng hozz.
x
ux r cox cd.x zzmes uzz v pozzn uz x xs s.
O
x Chricd.x x st ox.zzuv r Gocd.
x x
d thexx.x x Truec.c x Licd ght.


Le
zzt thezz thoucd.zzght ox f lizz.
v
ght shix cd.x zzne wizz v thizzn uz x xs s.
a
x nd lecd t. nox t thex dax.zz v rknecd.
x
ss ox f paixx.x x n coc.c vex r ucd s.


Tha
zzt wezz macd.zzy praix se Youzz.
v x
wicd.x th uzzndezz v rstazzndiz x xs ng.
pro
x claicd.x mix ng ax.zznd sav yicd.
x x
ng wixx.x x th Dac.c x vicd d.


My
xx  eyecd.zzs hax ve reazz.
v x
ched thecd.x zz mozz v rnizzng waz x xs tch.
tha
x t Icd. mix ght a mezdiztax.zz v cd te.
u
x pox n axx.x x ll Youc.c x r wocd rds.


3rd Tune (Tune of Rejoice of Mary):


Hea
zr ox ux r voixx.v.x x x x cexx.
bg.cd
s ax ccozz.cd rdix ng tocd.x  youx r greazz.c cd.
x x
t mex rcyzz.cd.x sav ve uzzs. Ox Lozz.x x rd ozuzr Gocd d.
a
x ccox rdizzng tozz Youx x c.zr cozzmpax ssio A A n.


O
x x Caxx.v.x x x rix ng Goxx.
bg.cd
d thex Mazz.cd x cd.x kex r ozz c cd.
x x
f. ax ll goozz.cd.x d thibg ngs. whox gozz.x x vex rns wecd ll.
wi
x x th Hixx x x s choc.xs sex n o A A nes.


The
z strox ng gozvezrnoxx.v.x x x r fox r thoxx.
bg.cd
  se whox  tazz.cd ke rex fucd.x ge ix n Hizz.c cd.
x x
m whox  lozz.cd ngs. fox r thebg.x  sazz.x x lvax tiocd n.
a
x nd dex lizzvezzrax nce ox f ec.xs veryx AA A ne.


Throu
x x gh Youxx.v.x x x r goox dnexx.
bg.x
ss Youzz prox vizz.x dezzd fox r ucd.x s thex  nizz.c cd.
x x x
ght grazz.cd.x nt ubg.x s tozz.x x x  pacd.
x
ss thix s daxx x x y wic.xs thoux t si A A n.


4th Tune (Tune of Let us Give Thanks):


Tha
zzt wezz mazz.cer x y bezz wox rthyz c.x cd.cd x tozz.cd cd.
w
lixx ft ucd.+cd.+zzp ozuzr haz x z xx nds bez.x xs x fozzre.
You
x x wizz.cd cd.w zzthouzzt acd.cer cd.x ngez c.x cd.
cd x
r ozz.cd cd.zr ex vix l thoucd ghts.


A
zzt thizzs dazz.cer cd wn max ke straiz c.x cd.cd x ght ozz.cd cd.
uw r cozzmizzng icd.+cd.+xx n az x z xx z.x xs d ox uzzr.
gox ix ng ouzz.cd cd.w xx t icd.cer cd n. thex joz c.x cd.
cd x
y ozz.cd cd f. Youzr prox tex ctiocd n.


Tha
zzt wezz mazz.cer cd y prox claiz c.x cd.cd m Youx r  rizz.cd cd.
w zz
ghteouzzsnecd.+cd.+zzss daix lyz x z xx az.x xs cd.
z x x
nd praizz.cd cd.w se Youzzr pozzwecd.cer cd.x r wiz c.x cd.
cd
th Dax vizz.cd cd.z x d thex  prox phezzt.


Sa
zzyizzng izz.cer cd n Youx r peaz c.x cd.cd ce Ox  Chrizz.cd cd.
w xx
st ocd.+cd.u+zzr Sax vioz x z xx r wez.x xs cd.
z x x
  slezz.cd cd.w pt azznd azzrocd.cer cd.x se foz c.x cd.
cd
r wex  hazz.cd cd.zve hox ped ix n Youcd.


5th Tune (Tune of With the Split):


Bex zqw x.x x.cd hozzld hox.z x xs.x v w. beznezfix.x xx.
zqw cd x cex.v v.x nt ax x nd hocc w pleax sacd.xx nt.
i
x zqw x.x x.cd t izzs fox.z x xs.x v r. brex threx.x xx.
zqw cd
n tox dwex.v v ll. tox gex thex r ixx n uzz.nix tycd.


Ux zqw x.x x.cd zznix.z x xs.x v.x tex.x xx.
zqw cd x
d ix.v v.x x x n thecc.x truecd.xx.
e
x zqw x.x x.x vazzngezzlix.z x xs.x v.x c lox.x xx.
zqw cd x
ve lix.v v.x x ke thex acc.pox stlecd s.


I
zt izs lizqw x.x x.cd ke thezz frax.z x xs.x v grax nt ox.x xx.
zqw cd
ix l ox.v v.x x n thex  heacc d. ox f Chricd.xx st.
ru
x zqw x.x x.cd nnizzng dox.z x xs.x v wn. thex  beax.x xx.
zqw cd x
rd dox.v v.x x x wn tocc. thex  feecd t.


Tha
x zqw x.x x.cd t azznoix.z x xs.x v nts. a ezveryz dax.x xx.
zqw cd x
y thex.v v.x x x  ecc.x ldecd.xx rs.
the
x zqw x.x x.cd  chizzldrex.z x xs.x n av nd youx ng mex.x xx.
zqw cd x
n ax.v v.x x x nd thecc. deax cocd ns.


6th Tune (Tune of Crowning Gospel Response):


Thox se whox m thex  Ho(zzarzzarzz.xx.)2 zz x lyzz Spix rizzt.
hac s ax ttuzz.zz.xs ned tozgezthexs r.
+ azs az stricd nged. Ix nstrux mecd nt.
ax lwax ys blex x x ssix.zzng Gocc d.


Byxxa psa(zzarzzarzz.xx.)2zz cd lms ax nd hyzzmns.
ac nd spizriztauazz.zz.cd x l sozzngs.
by+z dacd y ax nd byx  nicd ght.
wix th ax n ix ncex x ssax.zznt heacc rt.

123movies